Language of document :

Kanne 22.2.2006 - De Luca v. komissio

(Asia F-20/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Patrizia De Luca (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla on katsottava lainvastaiseksi.

Nimittävän viranomaisen 23.2.2005 tekemä päätös, jolla kantaja on nimitetty hallintovirkamiehen virkaan oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden pääosaston, "Civil justice, rights and citizenship" -linjan, "Civil justice" -yksikköön siltä osin kuin siinä vahvistetaan hänen palkkaluokakseen A*9, palkkataso 2 ja hänen ikälisiensä kertymisen alkamisajankohdaksi 1.2.2005, on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Palkkaluokkaan A6 (josta on tullut A*10) kuuluvana virkamiehenä työskentelevä kantaja nimitettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/20041 voimaantulon jälkeen hallintovirkamiehen virkaan kilpailun KOM/A/11/01 läpäisseenä henkilönä, jota koskeva ilmoitus oli julkaistu vuonna 2001. Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 12 artiklaa soveltaen hänet luokiteltiin palkkaluokkaan A*9.

Kantaja väittää ensinnäkin, että riidanalaisessa päätöksessä on kyse sellaisesta palkkaluokan alentamisesta, joka on vastoin oikeudellista kehystä, joka muodostui sitä kilpailua koskevasta ilmoituksesta, jonka hän oli läpäissyt, ja jolla loukattiin hänen mahdollisuuksiaan urakehitykseen. Hän vetoaa myös henkilöstösääntöjen 4, 5, 29 ja 31 artiklan rikkomiseen sekä hyvän hallinnon periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.

Kantajan mukaan mainitulla päätöksellä loukataan lisäksi yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita. Yhtäältä nimittäin saman kilpailun tai samantasoisen kilpailun läpäisseiden henkilöiden luokittelu palkkaluokkiin vahvistettiin eri tavoin sen mukaan, tapahtuiko palvelukseen ottaminen ennen asetuksen N:o 723/2004 voimaantuloa vai sen jälkeen. Toisaalta kantajan ikälisä oli vahvistettu ilman, että otettiin huomioon ikälisää, jonka hän oli saanut palkkaluokkaan A*10 kuuluvana virkamiehenä, mikä on vastoin niitä sääntöjä, joita on sovellettava erityisesti virkamiehen nimittämisessä väliaikaiseksi toimihenkilöksi.

Lopuksi kantaja vetoaa luottamuksensuojan periaatteeseen siltä osin kuin hän saattoi odottaa tulevansa nimitetyksi kilpailua koskevassa ilmoituksessa ilmoitettuun palkkaluokkaan.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.