Language of document :

2006. február 22-én benyújtott kereset - De Luca kontra Bizottság

(F-20/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Patrizia De Luca (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a felperesnek az "Igazságosság, szabadság és biztonság" főigazgatóság "Polgári igazságszolgáltatás, polgárjogok és állampolgárság" igazgatósága "Polgári igazságszolgáltatás" egységében A*9 besorolási fokozatba és 2-es fizetési fokozatba történő tisztviselői kinevezéséről szóló 2005. február 23-i határozatot, és a fizetési fokozathoz kapcsolódó szolgálati idő kezdeteként 2005. február 1-je meghatározását;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes A6 (az új rendszerben A*10) besorolási fokozatú tisztviselő, akit az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet1 hatálybalépését követően a 2001-ben kiírt COM/A/11/01 versenyvizsga sikeres teljesítése alapján neveztek ki tisztviselőnek. A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének alkalmazásával A*9 besorolási fokozatba nevezték ki.

A felperes elsőként arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat kedvezőtlenebb besorolást eredményezett, mivel sérti az általa megpályázott verseny kiírásából következő jogi hátteret és a szakmai előmenetelhez való jogát. A felperes a személyzeti szabályzat 4., 5., 29. és 31. cikkének, illetve a gondos ügyintézés és az arányosság elvének megsértésére is hivatkozik.

A felperes álláspontja szerint az említett határozat egyebekben sérti az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét. Valójában egyrészt az ugyanezen vagy azonos szintű versenyvizsgán résztvevő többi sikeres pályázót különböző szintre sorolták be, attól függően, hogy felvételükre a 723/2004 rendelet hatálybalépése előtt vagy az után került sor. Másrészt a felperes fizetési fokozatához kapcsolódó szolgálati időt az A*10 besorolási fokozatban eltöltött tisztviselői szolgálati idejének figyelembevétele nélkül határozták meg, ami ellentétes a hatályos jogszabályokkal, különösen az ideiglenes alkalmazottak tisztviselői kinevezésére vonatkozó szabályozással.

A felperes végül a bizalomvédelem elvének megsértésére is hivatkozik, mivel elvárhatta, hogy a versenyvizsga-kiírásban szereplő besorolási fokozatba kerül kinevezésre.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. kötet, 2. fejezet, 130. o.