Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2006 r. - De Luca przeciwko Komisji

(Sprawa F-20/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patrizia de Luca (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 23 lutego 2005 r. o powołaniu skarżącej na stanowisko administratora w dyrekcji generalnej "Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo", w dyrekcji "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, prawa i obywatelstwo", wydział "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" w zakresie dotyczącym zaszeregowania skarżącej do grupy zaszeregowania A*9 stopień 2 oraz uwzględnienia jej starszeństwa stopnia z dnia 1 lutego 2005 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca urzędnikiem w grupie zaszeregowania A6 (następnie A*10) została powołana na stanowisko administratora jako laureat konkursu COM/A/11/01, o którym ogłoszenie zostało opublikowane w roku 2001, po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich1. Na podstawie zastosowanego art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego skarżąca została zaszeregowana do grupy zaszeregowania A*9.

Po pierwsze skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja dokonuje obniżenia jej grupy zaszeregowania, z naruszeniem ram prawnych, które ustanawia ogłoszenie o konkursie, który skarżąca wygrała, jak również jej ekspektatywy określonej ścieżki kariery. Skarżąca podnosi również naruszenie art. 4, 5, 29 i 31 regulaminu pracowniczego oraz zasad dobrej administracji i proporcjonalności.

Zdaniem skarżącej decyzja ta jest również sprzeczna z zasadą równego traktowania. Zaszeregowanie bowiem laureatów tego samego konkursu lub konkursów zostało przeprowadzone na różnym poziomie w zależności od tego, czy procedura naboru została przeprowadzona przed lub po wejściu w życie rozporządzenia nr 723/2004. Ponadto ustalenie starszeństwa stopnia skarżącej nastąpiło bez uwzględnienia starszeństwa, które uzyskała jako urzędnik w grupie zaszeregowania A*10 wbrew mającym zastosowanie zasadom, w szczególności dotyczącym powołania pracownika tymczasowego na urzędnika.

W końcu skarżąca przywołuje zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, w zakresie w jakim skarżąca mogła oczekiwać zaszeregowania do grupy wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.

____________

1 - Dz.U. L 124 z 27.04.2004, str. 1