Language of document :

Žaloba podaná 22. februára 2006 - De Luca/Komisia

(Vec F-20/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Patrizia De Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

vysloviť, že článok 12 prílohy XIII služobného poriadku je protiprávny,

zrušiť rozhodnutie ustanovujúceho orgánu (UO) z 23. februára 2005, ktorým bola žalobkyňa vymenovaná na pracovné miesto riadiacej pracovníčky na GR "Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť", riaditeľstvo "Občianska spravodlivosť, práva a občianstvo", útvar "Občianska spravodlivosť", v rozsahu, v akom ju zaraďuje do platovej triedy A*9, platového stupňa 2, a nadobudnutie účinnosti jej zaradenia do platového stupňa z 1. februára 2005,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka zaradená do platovej triedy A6 (teraz A*10), bola po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev1, vymenovaná na pracovné miesto riadiacej pracovníčky, ako úspešná uchádzačka vo výberovom konaní KOM/A/11/01, ktorého oznámenie bolo uverejnené v roku 2001. Na základe článku 12 prílohy XIII služobného poriadku bola zaradená do platovej triedy A*9.

Žalobkyňa najskôr tvrdí, že napadnuté rozhodnutie predstavuje zaradenie do nižšej platovej triedy, čo je v rozpore s rámcom legality vytvoreným oznámením o výberovom konaní, v rámci ktorého bola prijatá, ako aj v rozpore s jej nárokom na služobný postup. Žalobkyňa sa odvoláva aj na porušenie článkov 4, 5, 29 a 31 služobného poriadku, ako aj zásad správneho úradného postupu a proporcionality.

Uvedené rozhodnutie podľa žalobkyne porušuje aj zásadu rovnakého zaobchádzania a zásadu zákazu diskriminácie. Na jednej strate bolo totiž poradie úspešných uchádzačov v tom istom výberovom konaní alebo vo výberovom konaní rovnakej úrovne stanovené na rozličných úrovniach podľa toho, či k prijatiu do zamestnania došlo pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 723/2004 alebo až po ňom. Na druhej strane zaradenie žalobkyne do platového stupňa bolo stanovené bez ohľadu na dĺžku jej služby ako úradníčky v platovej triede A*10, čo je v rozpore s pravidlami platnými predovšetkým pre vymenovanie dočasného zamestnanca za úradníka.

Žalobkyňa sa nakoniec odvoláva na zásadu legitímnej dôvery, keďže mohla očakávať, že bude vymenovaná do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.