Language of document :

Tožba, vložena 22. februarja 2006 - De Luca proti Komisiji

(Zadeva F-20/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Patrizia De Luca (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev nezakonitosti člena 12 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 23. februarja 2005 o imenovanju tožeče stranke za delovno mesto administratorke na GD "Pravica, svoboda, varnost", oddelek "Civil justice, rights and citizenship", enota "Civil justice", ker določa njeno razvrstitev v naziv A*9, plačilni razred 2, in začetek njene delovne dobe v plačilnem razredu od 1. februarja 2005;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, ki je bila uradnica naziva A6 (postal A*10), je bila po začetku veljavnosti Uredbe (ES, Euratom) št. 723/2004 Sveta z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti1 na podlagi uspešno opravljenega natečaja COM/A/11/01, ki je bil objavljen leta 2001, imenovana za delovno mesto administratorke. Na podlagi člena 12 Priloge XII h Kadrovskim predpisom je bila razvrščena v naziv A*9.

Tožeča stranka najprej trdi, da izpodbijana odločba zaradi kršitve okvira zakonitosti, ki ga določa obvestilo o natečaju, na katerem je bila sprejeta, in zaradi kršitve njene upravičenosti do kariere pomeni nazadovanje. Prav tako zatrjuje kršitev členov 4, 5, 29 in 31 Kadrovskih predpisov ter načel dobrega upravljanja in sorazmernosti.

Tožeča stranka meni, da navedena odločba krši tudi načelo enakega obravnavanja in načelo prepovedi diskriminacije. Na eni strani naj bi bila namreč razvrstitev uspešnih kandidatov iz istega natečaja ali natečaja na isti ravni določena različno, in sicer glede na to, ali so bili zaposleni pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 723/2004 ali po njem. Na drugi strani naj bi bila v nasprotju s pravili, ki se uporabljajo predvsem za imenovanje začasnega uslužbenca v uradnika, delovna doba v plačilnem razredu tožeče stranke določena, ne da bi se upoštevala delovna doba, ki jo je pridobila kot uradnica naziva A*10.

Nazadnje tožeča stranka uveljavlja načelo zaupanja v pravo, ker je lahko pričakovala, da bo imenovana v naziv, naveden v obvestilu o natečaju.

____________

1 - ULUE L 124, 27.4.2004., str. 1.