Language of document :

Talan väckt den 22 februari 2006 - De Luca mot kommissionen

(mål F-20/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Patrizia De Luca (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 23 februari 2005 i vilket sökanden utsågs till tjänsteman vid generaldirektoratet för "rättvisa, frihet och säkerhet", direktoratet "civilrätt, rättigheter och medborgarskap", enheten "civilrätt", i den del hon placerats i lönegrad A*9, löneklass 2, med verkan från den 1 februari 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden var anställd som tjänsteman i lönegrad A6 (numera A*10). Efter att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna(1) trätt i kraft, utnämndes hon till administratör efter att ha godkänts i uttagningsprovet COM/A/11/01, vilket utlysts år 2001. Med tillämpning av artikel 12 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna placerades hon i lönegrad A*9.

Sökanden gör gällande att det ifrågasatta beslutet utgör en degradering genom att den rättsliga ram som utgörs av meddelandet om uttagningsprov i vilket hon godkänts såväl som hennes möjlighet att göra karriär har åsidosatts. Hon åberopar även att artiklarna 4, 5, 29 och 31 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts såväl som principen om god förvaltningssed och proportionalitetsprincipen.

Enligt sökanden åsidosätter beslutet dessutom principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen. Å ena sidan har godkända sökande från samma uttagningsprov eller från uttagningsprov till samma nivå faktiskt placerats i olika lönegrader beroende på om de blivit rekryterade före eller efter att direktiv nr 723/2004 trädde i kraft. Å andra sidan har sökandens tjänstgöringstid i löneklassen fastställts utan att hänsyn har tagits till den tjänstgöringstid som hon förvärvat som tjänsteman i lönegrad A*10, i motsats till de bestämmelser som är tillämpliga när bland annat tillfälligt anställda utnämns till tjänstemän.

Slutligen har sökanden åberopat principen om skydd för berättigade förväntningar så till vida att hon kunde förvänta sig att bli utsedd till tjänsteman i den grad som angetts i meddelandet om uttagningsprov.

____________

1 - EUT L 124, 27.4.2004, s. 1.