Language of document :

Žaloba podaná dne 2. března 2006 - Da Silva v. Komise

(Věc F-21/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joao Da Silva (Brusel, Belgie) (zástupci: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

prohlásit, že je žaloba přípustná a opodstatněná, včetně námitky protiprávnosti, kterou obsahuje;

zrušit zařazení žalobce do platové třídy A*14, stupně 2, obsažené v rozhodnutí ze dne 18. května 2005, kterým byl žalobce jmenován jako ředitel;

zařadit žalobce do platové třídy a stupně, do kterých měl být normálně zařazen (nebo jejich ekvivalentu podle zařazení zavedeného novým služebním řádem) podle ustanovení oznámení o volném pracovním místě zveřejněného dne 7. listopadu 2003 na základě čl. 29 odst. 2 služebního řádu (oznámení o pracovním místě ředitele v platové třídě A2);

znovu úplným způsobem stanovit služební postup žalobce se zpětným účinkem ke dni jeho takto opraveného zařazení do platové třídy a stupně, včetně platby úroků z prodlení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 7. listopadu 2003 Komise zveřejnila místo ředitele v platové třídě A2 podle čl. 29 odst. 2 služebního řádu. Žalobce, vedoucí útvaru v platové třídě A3, stupni 7, který zastával uvedené místo dočasně, se rozhodl o toto místo ucházet.

Rozhodnutím ze dne 18. května 2005 byl jmenován na volné pracovní místo a zařazen do platové třídy A*14, stupně 2, s datem platnosti stanoveným na 16. září 2004.

Ve své žalobě žalobce uplatňuje, že toto zařazení je nižší než platová třída A2, nyní A*15, které bylo uvedeno v oznámení o volném pracovním místě. Navíc je toto zařazení rovněž nižší než zařazení žalobce před jeho jmenováním na místo ředitele, když byl vedoucím útvaru. Tento výsledek není konsistentní se skutečností, že místo ředitele zahrnuje vyšší funkce a odpovědnosti.

Žalobce se domnívá, že jeho zařazení porušuje čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 5 přílohy XIII služebního řádu. Bylo rovněž porušeno několik zásad: zásada zákazu diskriminace, zásada rovnocennosti pracovních míst a platových tříd, uvedená v čl. 7 odst. 1 jako základní zásada zaručují rovné zacházení s úředníky, zásady zákazu zpětné účinnosti, právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, jakož i zásady řádné správy a péče. Krom toho došlo k porušení nároku na služební postup a zájmu služby.

Žalobce podpůrně uplatňuje, že čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu je protiprávní.

____________