Language of document :

Sag anlagt den 2. marts 2006 - Da Silva mod Kommissionen

(Sag F-21/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joao Da Silva (Bruxelles, Belgien) (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren medhold, herunder i ulovlighedsindsigelsen.

Annullation af den indplacering af sagsøgeren i lønklasse A*14, løntrin 2, der er indeholdt i afgørelsen af 18. maj 2005 om udnævnelse af sagsøgeren til direktør.

Sagsøgeren genindplaceres i den lønklasse og på det løntrin, han normalt skulle have været indplaceret i (eller tilsvarende lønklasse og løntrin ifølge den indplacering, der er indført med den nye vedtægt) ifølge bestemmelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven, offentliggjort den 7. november 2003, i henhold til vedtægtens artikel 29, stk. 2 (meddelelse om en stilling som direktør i lønklasse A2).

Sagsøgerens karriere genoprettes fuldstændigt med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for den således berigtigede indplacering i lønklasse og på løntrin, med tillæg af morarenter.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den 7. november 2003 offentliggjorde Kommissionen en stilling som direktør i lønklasse A2 i henhold til vedtægtens artikel 29, stk. 2. Sagsøgeren, som var afdelingschef i lønklasse A3, løntrin 7, og som gjorde midlertidig tjeneste i stillingen, besluttede at ansøge herom.

Ved afgørelse af 18. maj 2005 blev han udnævnt til den ledige stilling og indplaceret i lønklasse A*14, løntrin 2, med virkningstidspunkt fastsat til den 16. september 2004.

Sagsøgeren har i stævningen anført, at denne indplacering er lavere end lønklasse A2, nu A*15, som var anført i stillingsopslaget. Indplaceringen er desuden ligeledes lavere end den indplacering, sagsøgeren havde, da han var afdelingschef, inden udnævnelsen til stillingen som direktør. Dette resultat er ikke foreneligt med den omstændighed, at en stilling som direktør indebærer større arbejdsopgaver og ansvar.

Sagsøgeren er af den opfattelse, at hans indplacering er i strid med artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 5, i vedtægtens bilag XIII. Adskillige retsprincipper er ligeledes tilsidesat: princippet om forbud mod forskelsbehandling, princippet om ækvivalens mellem stilling og lønklasse i artikel 7, stk. 1, der er anført som et væsentligt princip til sikring af ligebehandling af tjenestemænd, principperne om forbud mod tilbagevirkende kraft, om retssikkerhed og om beskyttelse af den berettigede forventning, samt principperne om god forvaltningsskik og omsorgspligt. Der er desuden sket tilsidesættelse af retten til karriere og af tjenestens interesse.

Sagsøgeren har subsidiært anført, at artikel 12, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII er ulovlig.

____________