Language of document :

2. märtsil 2006 esitatud hagi - Da Silva versus komisjon

(Kohtuasi F-21/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joao Da Silva (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada hagi, k.a seal esitatud õigusvastasuse väide, vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada hageja määramine palgaastme A*14 järku 2, mis sisaldus 18. mai 2005. aasta otsuses hageja nimetamise kohta direktori ametikohale;

ennistada hageja sellele palgaastmele ja sellesse järku, kus ta tavaolukorras oleks olnud (või samaväärsetesse vastavalt uute personalieeskirjadega kehtestatud palgaastmestikule), 7. novembril 2003 avaldatud, personalieeskirjade artikli 29 lõike 2 kohasele vaba ametikoha teatele (teade direktori ametikohast palgaastmel A2);

ennistada täielikult hageja teenistuskäik tagasiulatuvalt kuupäevani, mil talle määrati nõnda muudetud palgaaste ja järk, ja maksta talle intressi;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

7. novembril 2003 avaldas komisjon personalieeskirjade artikli 29 lõike 2 kohase vaba ametikoha teate direktori ametikoha kohta palgaastmes A2. Hageja, kes töötas ajutiselt üksuse juhataja ametikohal palgaastme A3 järgus 7, otsustas kandideerida.

18. mai 2005. aasta otsusega, mis jõustus 16. septembril 2004 nimetati ta vabale ametikohale ja määrati palgaastme A*14 järku 2.

Oma hagis väidab hageja, et ta määrati madalamale palgaastmele kui A2 (nüüd A*15), mis oli märgitud vaba ametikoha teates. Pealegi oli talle määratud palgaaste madalam kui see, kus ta üksuse juhina enne direktori ametikohale nimetamist oli. Niisugune tulemus ei vasta kõrgendatud kohustustele ja vastutusele, mida direktori ametikoht hõlmab.

Hageja leiab, et tema määramine on vastuolus personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 lõikega 1 ja artikliga 5. Rikutud on mitmeid õiguspõhimõtteid: mittediskrimineerimise põhimõtet, ametikohale vastava palgaastme põhimõtet, mis on ametnike võrdse kohtlemise tagamise peamise põhimõttena sätestatud artikli 7 lõikes 1, tagasiulatuva jõu puudumise, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse ning hea halduse ja hoolitsemiskohustuse põhimõtteid. Lisaks on rikutud ametikohal edasijõudmise õigust ja teenistuse huve.

Teise võimalusena väidab hageja, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige on õigusvastane.

____________