Language of document :

Kanne 2.3.2006 - Da Silva v. komissio

(Asia F-21/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Joao Da Silva (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi ja se on todettava perustelluksi, siihen sisältyvä lainvastaisuusväite mukaan lukien

kantajan nimittäminen palkkaluokkaan A*14, tasolle 2, joka sisältyy 18.5.2005 tehtyyn päätökseen, jolla kantaja nimitettiin päälliköksi, on kumottava

kantaja on palautettava palkkaluokkaan ja palkkatasolle, joihin hänet tavallisesti pitäisi olla määritetty (tai uusissa henkilöstösäännöissä käyttöön otettujen palkkaluokkien ja palkkatasojen mukaan niitä vastaavaan palkkaluokkaan ja palkkatasolle) henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti 7.11.2003 julkaistun avointa toimea koskevan ilmoituksen mukaan (palkkaluokan A2 päällikön avointa virkaa koskeva ilmoitus)

kantajan ura on muodostettava kokonaan uudestaan siten, että täten korjatun palkkaluokkaan ja palkkatasolle nimittämisen vaikutukset alkavat taannehtivasti siitä päivästä, kun kantaja nimitettiin, ja kantajalle on maksettava viivästyskorkoja

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio julkaisi 7.11.2003 palkkaluokan A2 päällikön avointa virkaa koskevan ilmoituksen henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kantaja, palkkaluokan A3, taso 7, osastopäällikkö, joka hoiti tätä virkaa väliaikaisesti, päätti esittää hakemuksen.

Kantaja nimitettiin avoimeen virkaan 18.5.2005 tehdyllä päätöksellä ja hänen palkkaluokakseen määritettiin A*14, taso 2, ja voimaantulon ajankohdaksi vahvistettiin 16.9.2004.

Kantaja väittää kanteessaan, että tämä palkkaluokka on alhaisempi kuin avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa mainittu A2, josta on tullut A*15. Lisäksi tämä palkkaluokka on alhaisempi kuin kantajan palkkaluokka ennen hänen nimittämistään päällikön virkaan, silloin kun hän toimi osastopäällikkönä. Kantajan mukaan tämä lopputulos ei ole johdonmukainen sen seikan kanssa, että päällikön virkaan kuuluu vaativampia tehtäviä ja enemmän vastuuta.

Kantaja katsoo, että hänen palkkaluokkaan määrittämisellään rikotaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohtaa ja 5 artiklan 5 kohtaa. Myös useita oikeusperiaatteita on hänen mukaansa loukattu: syrjintäkiellon periaatetta, tehtävän ja palkkaluokan vastaavuuden periaatetta, joka on 7 artiklan 1 kohdan mukaan keskeinen periaate, jolla taataan virkamiesten yhdenvertainen kohtelu, sekä taannehtivuuskiellon, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita ja hyvän hallinnon ja huolenpitovelvollisuuden periaatteita. Kantajan mukaan asiassa on lisäksi loukattu oikeutta urakehitykseen ja toimittu yksikön edun vastaisesti.

Toissijaisesti kantaja väittää, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta on lainvastainen.

____________