Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 2. martā - Da Silva pret Komisiju

(lieta F-21/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joao Da Silva, Brisele (Beļģija), (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu, ieskaitot tajā ietverto iebildi par nelikumību;

atcelt prasītāja klasifikāciju A*14 pakāpes 2. līmenī, kas ietverta 2005. gada 18. maija lēmumā, ar ko prasītājs iecelts direktora amatā;

atjaunot prasītāju pakāpē un līmenī, kura tam bija jāpiešķir (vai atbilstošajos - saskaņā ar jauno Civildienesta noteikumu klasifikāciju), saskaņā ar paziņojuma par vakanci noteikumiem, kas atbilstoši Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktam publicēta 2003. gada 7. novembrī (paziņojums par A2 pakāpes direktora vakanci);

ar atpakaļejošu spēku pilnīgi atjaunot prasītāja karjeru, kāda tā bija datumā, kad viņš tika klasificēts pakāpē un līmenī, kas tādējādi tiks izlabots, ieskaitot kavējuma procentu samaksu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2003. gada 7. novembrī Komisija publicēja paziņojumu par A2 pakāpes direktora amata vakanci, piemērojot Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu. Prasītājs, nodaļas vadītājs, kam piešķirts A3 pakāpes 7. līmenis, kurš uz laiku ieņēma minēto amatu, nolēma pieteikt savu kandidatūru.

Ar 2005. gada 18. maija lēmumu viņš tika iecelts vakantajā amatā un klasificēts A*14 pakāpes 2. līmenī, sākot ar 2004. gada 16. septembri.

Savā prasībā prasītājs apgalvo, ka šī klasifikācija ir zemāka par A2 pakāpi, kas tagad ir A*15, kura norādīta paziņojumā par vakanci. Turklāt šī klasifikācija ir zemāka arī par to, kas prasītājam bija pirms iecelšanas direktora amatā, kad viņš bija nodaļas vadītājs. Šis rezultāts neesot loģisks, jo direktora amats ietver svarīgākas funkcijas un pienākumus.

Prasītājs uzskata, ka, viņu klasificējot, tika pārkāpts Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta 1. punkts un 5. panta 5. punkts. Tāpat tika pārkāpti arī vairāki tiesību principi: nediskriminācijas, amata un pakāpes atbilstības princips, kas 7. panta 1. punktā ir ietverts kā būtisks princips, kurš nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret ierēdņiem, aizlieguma pieņemt aktus ar atpakaļejošu spēku, tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības princips, kā arī labas pārvaldības un pienākuma sniegt palīdzību princips. Turklāt tika pārkāptas tiesības uz karjeras izaugsmi un dienesta intereses.

Pakārtoti prasītājs apgalvo, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts ir prettiesisks.

____________