Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2006 r. - Da Silva przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joao Da Silva (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności skargi i jej zasadności, włączając w to zarzut niezgodności z prawem w niej zawarty

uchylenie zaszeregowania skarżącego w grupie A*14 stopień 2, zawartego w decyzji z dnia 18 maja 2005 r. o powołaniu skarżącego na stanowisko dyrektora;

przywrócenie skarżącego do grupy i stopnia, w których normalnie powinien być zaszeregowany (lub ich odpowiednika według zaszeregowania wprowadzonego przez nowy regulamin) zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o konkursie opublikowanego w dniu 7 listopada 2003 r. w oparciu o art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego (ogłoszenie o zatrudnieniu dyrektora w grupie A2);

odtworzenie w całości kariery skarżącego ze skutkiem wstecznym od dnia, w którym nastąpi przywrócenie do takiego zaszeregowania do grupy i stopnia, włączając w to zapłatę odsetek za zwłokę;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 7 listopada 2003 r. Komisja opublikowała ogłoszenie o wakacie na stanowisku dyrektora w grupie A2 w oparciu o art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Skarżący, kierownik działu zaszeregowany w grupie A3 stopień 7, zajmujący tymczasowo to stanowisko, postanowił zgłosić swą kandydaturę.

Decyzją z dnia 8 maja 2005 r. został on powołany na wakujące stanowisko i zaszeregowany w grupie A*14 stopień 2 ze skutkiem od dnia 16 września 2004 r.

W swej skardze skarżący podnosi, że zaszeregowanie to jest niższe od grupy A2, zmienionej na A*15, znajdującej się w ogłoszeniu o wakacie. Co więcej zaszeregowanie to jest także jego zdaniem niższe niż to, które miał skarżący przed powołaniem go na stanowisko dyrektora, gdy był kierownikiem działu. Taki skutek nie jest jego zdaniem zgodny z tym, że ze stanowiskiem dyrektora wiążą się poważniejsze zadania i funkcje.

Skarżący uważa, że jego zaszeregowanie narusza art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 5 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. Szereg zasad prawnych zostało jego zdaniem naruszonych: zasada niedyskryminacji, zasada równoważności stanowiska i grupy, wskazana jako podstawowa zasada gwarantująca równe taktowanie urzędników w art. 7 ust. 1, zasady niedyskryminacji, pewności prawnej oraz zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań, a także zasady dobrej administracji i staranności. Ponadto zaszło jego zdaniem naruszenie ekspektatywy określonej ścieżki kariery oraz interesu służby.

Skarżący podnosi ewentualnie, że art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego jest niezgodny z prawem.

____________