Language of document :

Žaloba podaná 2. marca 2006 - Da Silva/Komisia

(Vec F-21/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joao Da Silva (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť žalobu za prípustnú a dôvodnú vrátane námietky protiprávnosti, ktorú obsahuje,

zrušiť zaradenie žalobcu do platovej triedy A*14, platový stupeň 2, obsiahnuté v rozhodnutí z 18. mája 2005, ktorým bol žalobca vymenovaný za riaditeľa,

zaradiť žalobcu do platovej triedy a platového stupňa, do ktorých mal byť normálne zaradený (alebo ich ekvivalentov podľa zaraďovania zavedeného novým služobným poriadkom) podľa ustanovení oznámenia o uvoľnení pracovného miesta uverejneného 7. novembra 2003 na základe článku 29 ods. 2 služobného poriadku (oznámenie o pracovnom mieste riaditeľa v platovej triede A2),

celkovo obnoviť služobný postup žalobcu so spätným účinkom k dátumu takto opraveného zaradenia do platovej triedy a platového stupňa, vrátane zaplatenia úrokov z omeškania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia 7. novembra 2003 podľa článku 29 ods. 2 služobného poriadku uverejnila oznámenie o pracovnom mieste riaditeľa v platovej triede A2. Žalobca, vedúci útvaru v platovej triede A3, platovom stupni 7, ktorý dočasne zastával uvedené miesto, sa rozhodol uchádzať sa o toto miesto.

Rozhodnutím z 18. mája 2005 bol vymenovaný na uvoľnené pracovné miesto a zaradený do platovej triedy A*14, platový stupeň 2, s účinnosťou od 16. septembra 2004.

Žalobca vo svojej žalobe tvrdí, že toto zaradenie je nižšie než platová trieda A2, teraz A*15, ktorá je uvedená v oznámení o uvoľnení pracovného miesta. Toto zaradenie je navyše nižšie než zaradenie žalobcu pred jeho vymenovaním na miesto riaditeľa, keď bol vedúcim útvaru. Tento výsledok nie je koherentný so skutočnosťou, že pracovné miesto riaditeľa zahŕňa vyššie úlohy a povinnosti.

Žalobca sa domnieva, že jeho zaradenie porušuje článok 2 ods. 1 a článok 5 ods. 5 prílohy XIII služobného poriadku. Došlo tiež k porušeniu viacerých právnych zásad: zásady zákazu diskriminácie, zásady rovnocennosti pracovných miest a platových tried, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 1 ako základná zásada zaručujúca rovnaké zaobchádzanie s úradníkmi, zásad zákazu retroaktivity, právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery, ako aj zásad správneho úradného postupu a starostlivosti. Porušené bolo aj právo na služobný postup a záujem služby.

Žalobca subsidiárne tvrdí, že článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku je protiprávny.

____________