Language of document :

Tožba, vložena 2. marca 2006 - Da Silva proti Komisiji

(Zadeva F-21/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joao Da Silva (Bruxelles, Belgija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

tožbo naj se razglasi za dopustno in utemeljeno, vključno z ugovorom nezakonitosti, ki ga tožba vsebuje;

za nično naj se razglasi razvrstitev tožeče stranke v naziv A*14, plačilni razred 2, iz Odločbe z dne 18. maja 2005, s katero se tožečo stranko imenuje za direktorja;

tožeči stranki naj se vrne naziv in plačilni razred, v katerega bi moral biti sicer uvrščen (ali ustreznice po razvrstitvi iz novih Kadrovskih predpisov), po določbah obvestila o prostem delovnem mestu, objavljenega 7. novembra 2003, v skladu s členom 29(2) Kadrovskih predpisov (objava za zaposlitev direktorja z nazivom A2);

v celoti naj se obnovi kariera tožeče stranke z učinkom za nazaj, od dneva tako popravljene razvrstitve v naziv in plačilni razred, vključno s plačilom zamudnih obresti;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je 7. novembra 2003 objavila prosto delovno mesto direktorja z nazivom A2 ob uporabi člena 29(2) Kadorvskih predpisov. Tožeča stranka, vodja enote z nazivom A3, plačilni razred 7, ki je začasno zasedal navedeno prosto delovno mesto, je vložila svojo prijavo.

Z Odločbo z dne18. maja 2005 je bila imenovana na prosto delovno mesto in uvrščena v naziv A*14, plačilni razred 2, z datumom začetka veljavnosti, določenim za 16. september 2004.

V pritožbi tožeča stranka zatrjuje, da je ta razvrstitev nižja od naziva A2, ki je postal A*15 ki je bil naveden v obvestilu o prostem delovnem mestu. Še več, ta razvrstitev naj bi bila tudi nižja od razvrstitve tožeče stranke pred imenovanjem na delovno mesto direktorja, ko je bil vodja enote. Ta rezultat naj ne bi bil v skladu z dejstvom, da delovno mesto direktorja vsebuje višje naloge in odgovornosti.

Tožeča stranka meni, da njena razvrstitev krši člena 2(1) in 5(5), Priloge XIII h Kadrovskim predpisom. Prav tako naj bi bila kršena številna pravna načela; načelo prepovedi diskriminacije, načelo enakovrednosti delovnih mest in nazivov, izraženo kot bistveno načelo, ki zagotavlja enako obravnavanje uradnikov po členu 7(1), načela prepovedi povratne veljave, pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo kot tudi načel dobrega upravljanja in skrbnega ravnanja. Poleg tega naj bi bila kršena njena pravica do upravičenosti do kariere in interesa službe.

Podredno tožeča stranka zatrjuje, da je člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nezakonit.

____________