Language of document :

Talan väckt den 2 mars 2006 - Da Silva mot kommissionen

(mål F-21/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joao Da Silva (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla den, inbegripet invändningen om rättsstridighet,

ogiltigförklara sökandens placering i lönegrad A*14, löneklass 2 enligt beslut av den 18 maj 2005 genom vilket sökanden utnämndes till direktör,

återställa sökanden i den lönegrad och löneklass som han skulle ha placerats i (eller dess motsvarighet enligt de nya tjänsteföreskrifterna) enligt meddelandet om ledig tjänst vilket publicerades den 7 november 2003 i enlighet med artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna (utlysning av tjänst som direktör i lönegrad A 2),

i sin helhet återställa sökanden i sin karriär, retroaktivt från hans sålunda korrigerade placering i lönegrad och löneklass, inbegripet dröjsmålsränta,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 7 november 2003 utlyste kommissionen en tjänst som direktör i lönegrad A 2 i enlighet med artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna. Sökanden, som var avdelningschef i lönegrad A 3, löneklass 7 och tillfälligt innehade denna tjänst, sökte tjänsten.

Genom beslut av den 18 maj 2005 tillsattes den lediga tjänsten med sökanden och han placerades i lönegrad A*14, löneklass 2, från och med den 16 september 2005.

Med sin talan gör sökanden gällande att hans placering är lägre än lönegrad A 2, vilken ändrats till A*15 enligt de nya tjänsteföreskrifterna, vilken angavs i meddelandet om ledig tjänst. Dessutom är denna placering även lägre än den som sökanden hade före sin anställning som direktör, när han var avdelningschef. Detta är oförenligt med det faktum att en anställning som direktör innefattar mer betydande uppgifter och ansvar.

Sökanden anser att hans placering skett med åsidosättande av artiklarna 2.1 och 5.5 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Flera rättsprinciper har även åsidosatts: icke-diskrimineringsprincipen, principen om motsvarighet mellan tjänst och lönegrad vilken anges som nödvändig för att säkerställa likabehandlingen mellan tjänstemän i artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna, principerna om icke-retroaktivitet, rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar samt principerna om god förvaltningssed och omsorgsplikt. Dessutom har rätten till befordran och principen i tjänstens intresse åsidosatts.

I andra hand gör sökanden gällande att artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig.

____________