Language of document :

6. märtsil 2006 esitatud hagi - Vienne jt versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-22/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Philippe Vienne (Bascharage, Luksemburg) ja teised (esindajad: advokaadid G. Bounéou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada 14. novembri 2005. aasta sõnaselge otsus, millega Euroopa Parlament keeldub hagejatele personalieeskirjade artikli 24 alusel abi andmisest;

mõista Euroopa Parlamendilt välja solidaarne hüvitis hagejatele seeläbi põhjustatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, kes kõik on Euroopa Parlamendi ametnikud või teenistujad, palusid 1991. aastal vastu võetud Belgia seaduse sätete alusel oma Belgias omandatud pensioniõigused üle kanda ühenduse süsteemi. 2003. aastal võttis Belgia vastu uue seaduse, mis hagejate arvates näeb ette soodsamad tingimused sellist liiki uuteks ülekandmisteks. Kuna hagejad olid juba lasknud oma õigused üle kanda, siis ei olnud neil enam 2003. aasta seaduse sätetest võimalik kasu saada.

Hagejad esitasid seega taotluse personalieeskirjade artiklis 24 ette nähtud abi saamiseks. Euroopa Parlament, kes ei kavatsenud oma ametnikke ja ajutisi teenistujaid kõnealuste ülekandmiste saamisel aidata, jättis 14. novembri 2005. aasta otsusega nende taotluse rahuldamata.

Oma hagiga vaidlustavad hagejad selle otsuse, mida nad loevad personalieeskirjade artikliga 24 vastuolus olevaks abi andmisest keeldumiseks. Lisaks selle artikli rikkumisele viitavad nad oma kaebuste toetuseks hoolsuskohustuse, mittediskrimineerimise põhimõtte, omavoli keelu, põhjendamiskohustuse, õiguspärase ootuse ja patere legem quam ipse fecisti (kohustus tegutseda enda kehtestatud reeglitest kinni pidades) põhimõtte rikkumisele ning võimu kuritarvitamisele.

____________