Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 6. martā - Vienne u.c. pret Eiropas Parlamentu

(lieta F-22/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Philippe Vienne, Bascharage (Luksemburga), un citi (pārstāvji - G. Bounéou un F. Frabetti, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāju prasījumi:

atcelt skaidro 2005. gada 14. novembra lēmumu, ar kuru Eiropas Parlaments atteica prasītājiem Civildienesta noteikumu 24. pantā paredzēto palīdzību;

piespriest Eiropas Parlamentam solidāri atlīdzināt zaudējumus, ko tādēļ ir cietuši prasītāji;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji, visi Eiropas Parlamenta ierēdņi vai darbinieki, saskaņā ar Beļģijas likumu, kas pieņemts 1991. gadā, lūdza pārcelt viņu Beļģijā iegūtās tiesības uz pensiju uz Kopienas sistēmu. 2003. gadā Beļģija pieņēma jaunu likumu, kas, pēc prasītāju domām, jauniem šāda veida darījumiem paredz labākus nosacījumus. Tomēr prasītāji, kuru tiesības jau ir pārceltas, vairs nevar pamatoties uz 2003. gada likuma normām.

Prasītāji tāpēc iesniedza lūgumu sniegt viņiem palīdzību, kas paredzēta Civildienesta noteikumu 24. pantā. Eiropas parlaments, nevēlēdamies palīdzēt saviem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem panākt minēto pārcelšanu, 2005. gada 14. novembra lēmumā noraidīja viņu lūgumu.

Savā prasībā prasītāji apstrīd šo lēmumu, ko viņi raksturo kā atteikumu palīdzēt, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 24. pantu. Papildus šai normai savu prasījumu pamatojumam viņi min pienākuma sniegt padomu, nediskriminācijas principa, patvaļīgas rīcības aizlieguma, pienākuma norādīt pamatojumu, tiesiskās paļāvības un patere legem quam ipse fecisti noteikuma pārkāpumu, kā arī pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.

____________