Language of document :

Beroep ingesteld op 6 maart 2006 - Vienne e.a. tegen Europees Parlement

(Zaak F-22/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg,) en anderen (vertegenwoordigers: G. Bounéou en F. Frabetti, advocaten)

Verweerder: Europees Parlement

Conclusies van verzoekers

nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit van 14 november 2005 waarbij het Europees Parlement heeft geweigerd om verzoekers bijstand te verlenen uit hoofde van artikel 24 van het Statuut;

veroordeling van het Parlement, aan elk van de verzoekers de hierdoor geleden schade te vergoeden;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers, allen ambtenaren of personeelsleden van het Europees Parlement, hadden verzocht om overschrijving van hun in België verworven pensioenrechten naar het communautaire stelsel, overeenkomstig de bepaling van een in 1991 vastgestelde Belgische wet. In 2003 heeft België een nieuwe wet aangenomen die, aldus verzoekers, gunstiger voorwaarden bevat voor dit soort nieuwe overschrijvingen. Aangezien verzoekers hun pensioenrechten reeds hadden laten overschrijven, konden zij evenwel geen gebruik maken van de bepalingen van de wet van 2003.

Verzoekers hebben daarom een verzoek tot bijstand ingediend bedoeld in artikel 24 van het Statuut. Het Europees Parlement, dat zijn ambtenaren en tijdelijke functionarissen voor die overschrijvingen geen bijstand wilde verlenen, heeft hun verzoek bij besluit van 14 november 2005 afgewezen.

Met hun beroep komen verzoekers op tegen dat besluit, dat zij kwalificeren als een met artikel 24 van het Statuut strijdige weigering om bijstand te verlenen. Afgezien van laatstgenoemd artikel, voeren zij tot staving van hun vorderingen aan dat er sprake is van schending van de zorgplicht, het non-discriminatiebeginsel, het verbod van willekeur, de motiveringsplicht, het beginsel van gewettigd vertrouwen en van de regel "patere legem quam ipse fecisti" alsmede misbruik van bevoegdheid.

____________