Language of document :

Žaloba podaná 6. marca 2006 - Vienne a i./Európsky parlament

(Vec F-22/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembursko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcov

zrušiť výslovné rozhodnutie zo 14. novembra 2005, ktorým Európsky parlament zamietol žalobcom pomoc podľa článku 24 služobného poriadku,

zaviazať Európsky parlament na náhradu škody spôsobenej žalobcom,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, ktorí sú všetci úradníkmi alebo inými zamestnancami Európskeho parlamentu, požiadali o prevod ich nárokov na dávky dôchodkového zabezpečenia, získané v Belgicku, do systému Spoločenstva v súlade s ustanoveniami belgického zákona prijatého v roku 1991. V roku 2003 Belgicko prijalo nový zákon, ktorý podľa žalobcov stanovuje výhodnejšie podmienky pre tento typ prevodu. Keďže však žalobcovia už previedli svoje nároky, nemohli požívať výhody ustanovení zákona z roku 2003.

Žalobcovia teda podali novú žiadosť s cieľom obdržať pomoc podľa článku 24 Služobného poriadku. Európsky parlament, ktorý nezamýšľal pomôcť svojim úradníkom a ostatným zamestnancom realizovať tieto prevody nárokov, zamietol ich žiadosť rozhodnutím zo 14. novembra 2005.

Žalobcovia napádajú žalobou toto rozhodnutie, o ktorom tvrdia, že je zamietnutím pomoci podľa článku 24 Služobného poriadku. Okrem tohto článku žalobcovia na podporu svojich tvrdení uvádzajú porušenie zásady riadnej starostlivosti, zásady zákazu diskriminácie, zásady zákazu svojvoľného postupu, zásady povinnosti odôvodnenia, zásady legitímnej dôvery, porušenie pravidla patere legem quam ipse fecisti ako aj zneužitie právomoci.

____________