Language of document :

Talan väckt den 6 mars 2006 - Vienne m.fl. mot Europaparlamentet

(mål F-22/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Vienne m.fl. (Bascharage, Luxembourg) (ombud: advokaterna G. Bounéou och F. Frabetti)

Svarande: Europaparlamentet

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara parlamentets uttryckliga beslut av den 14 november 2005 att neka sökandena biträde enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att solidariskt ersätta den skada som sökandena har lidit till följd därav,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena är samtliga tjänstemän eller anställda vid Europaparlamentet. De begärde att få överföra de pensionsrättigheter de har intjänat i Belgien till gemenskapens pensionssystem i överensstämmelse med bestämmelserna i en belgisk lag som antogs år 1991. År 2003 antog Belgien en ny lag, i vilken det enligt sökandena föreskrivs förmånligare villkor för denna nya typ av överföringar. Sökandena hade emellertid redan överfört sina pensionsrättigheter och kunde därför inte dra nytta av bestämmelserna i 2003 års lag.

Sökandena begärde då biträde enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna. Europaparlamentet ville inte lämna sina tjänstemän och tillfälligt anställda biträde för att få göra sådana överföringar och avslog därför deras begäran genom ett beslut av den 14 november 2005.

Genom förevarande talar motsätter sig sökandena beslutet, genom vilket de anser att Europaparlamentet har nekat dem biträde i strid med artikel 24 i tjänsteföreskrifterna. De har vidare anfört att Europaparlamentet har åsidosatt av omsorgsplikten, icke-diskrimineringsprincipen, förbudet mot godtyckliga förfaranden, motiveringsskyldigheten, principen om skydd för berättigade förväntningar, principen att den som har stiftat en lag själv måste följa den (patere legem quam ipse fecisti) och gjort sig skyldigt till maktmissbruk.

____________