Language of document :

Žaloba podaná dne 3. března 2006 - Abad-Villanueva a další v. Komise

(Věc F-23/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Roberto Abad-Villanueva a další (zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí, kterými se žalobcům sděluje jejich postup do vyšší kategorie v tom, kde přiznávají nižší platovou třídu než platová třída, která jim měla být přiznána podle ustanovení služebního řádu, zachovávají koeficient a ruší body pro povýšení žalobců;

rozhodnout o protiprávnosti článku 12 přílohy XIII služebního řádu;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci jsou všichni úspěšnými uchazeči vnitřních výběrových řízení pro postup do vyšší kategorie COM/PA/04 a COM/PB/04, o nichž byla oznámení zveřejněna před vstupem nového služebního řádu v platnost. Po tomto datu byli jmenováni žalovanou do vyšší kategorie než byla kategorie předchozí, přičemž jim však byla zachována dřívější platová třída, platový stupeň a koeficient. Naopak jejich body pro povýšení byly vynulovány.

Žalobci ve svém návrhu nejprve uplatňují, že rozhodnutí o jmenování porušují články 31 a 62 služebního řádu, jakož i čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu v tom rozsahu, ve kterém měli být na základě uvedených ustanovení zařazeni výhodněji. Žalovaná takto jednak porušila právo každého úředníka být přijat do platové třídy stanovené v oznámení o výběrovém řízení a jednak diskriminovala žalobce vzhledem k úspěšným uchazečům jiných výběrových řízení umožňujícím přístup do stejných kategorií.

Žalobci krom toho tvrdí, že žádný právní základ žalované neumožňuje nadále uplatňovat koeficienty stanovené pro jejich původní kategorie, ani je připravit o body pro povýšení, které měli ve svém "batohu".

Konečně podle žalobců porušují napadená rozhodnutí rovněž zásady legitimního očekávání, zachování nabytých práv a rovného zacházení.

____________