Language of document :

Sag anlagt den 3. marts 2006 - Abad-Villanueva m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-23/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Roberto Abad-Villanueva m.fl. (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af de afgørelser, hvorved sagsøgerne fik underretning om deres overgang til kategori, derved, at de tilkendes en lønklasse, der er lavere end den lønklasse, der skal anvendes efter vedtægtsbestemmelserne, multiplikationsfaktoren opretholdes, og de forfremmelsespoints, sagsøgerne havde optjent, slettes.

Det fastslås, at artikel 12 i vedtægtens bilag XIII er ulovlig.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne bestod de interne udvælgelsesprøver med henblik på overgang til kategori KOM/PA/04 og KOM/PB/04, hvis meddelelser blev offentliggjort inden den nye vedtægts ikrafttrædelsestidspunkt. Efter dette tidspunkt blev de af Kommissionen udnævnt til en højere kategori end den foregående, imidlertid med bevarelse af de samme lønklasser, løntrin og multiplikationsfaktorer som tidligere. Til gengæld blev deres forfremmelsespoints nulstillet.

Sagsøgerne har i stævningen først anført, at afgørelserne om udnævnelse tilsidesætter vedtægtens artikel 31 og 62, samt artikel 2, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i vedtægtens bilag XIII, for så vidt som sagsøgerne i henhold til nævnte bestemmelser burde have været indplaceret højere. Kommissionen har således dels tilsidesat den ret, som tilkommer enhver tjenestemand, til at blive ansat i den lønklasse, der er fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøven, dels diskrimineret sagsøgerne i forhold til beståede sagsøgere fra andre udvælgelsesprøver, som giver adgang til de samme kategorier.

Sagsøgerne har desuden anført, at der ikke er noget retsgrundlag, som gør det muligt for Kommissionen for sagsøgernes vedkommende fortsat at anvende de multiplikationsfaktorer, som er fastsat for deres tidligere kategorier, og heller ikke at fratage dem de forfremmelsespoints, de havde optjent.

Endelig tilsidesætter de anfægtede afgørelser ligeledes principperne om beskyttelse af den berettigede forventning, om bevarelse af de erhvervede rettigheder og om ligebehandling.

____________