Language of document :

3. märtsil 2006 esitatud hagi - Abad-Villanueva jt versus komisjon

(Kohtuasi F-23/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Roberto Abad-Villanueva ja teised (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada otsused, millega teavitati hagejaid ühest kategooriast teise üleviimisest, selles osas, milles hagejatele määrati madalam palgaaste sellest, mille nad oleksid pidanud saama personalieeskirjade sätete alusel, osas milles säilitati sama korrutuskoefitsiendi kohaldamine ja osas milles tühistati hagejatele antud edutamispunktid;

tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 ebaseaduslikuks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Kõik hagejad on edukalt läbinud ühest kategooriast teise edutamise sisekonkursid COM/PA/04 ja COM/PB/04, mille kohta avaldati teadaanded enne uute personalieeskirjade jõustumise kuupäeva. Pärast nimetatud kuupäeva määras kostja nad eelmisest kategooriast kõrgemasse kategooriasse, kuid säilitades samas varasemaga võrreldes sama palgaastme, järgu ja korrutuskoefitsiendi. Seevastu nende edutamispunktid nulliti.

Kõigepealt väidavad hagejad oma hagiavaldustes, et uude kategooriasse nimetamise otsustega rikutakse personalieeskirjade artikleid 31 ja 62, aga ka personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 lõikeid 1 ja 2, artikli 5 lõiget 2, kuivõrd nimetatud viidatud sätete alusel oleks neil olnud õigus soodsamale liigitusele. Kostja on seega esiteks rikkunud õigust, mille kohaselt on igal ametnikul õigus astuda teenistusse konkursi teadaandes nimetatud palgaastmele, ning teiseks diskrimineerinud hagejaid võrreldes isikutega, kes on läbinud muu konkursi, mis tagab samasse kategooriasse saamise.

Peale selle väidavad hagejad, et kostjal ei ole mitte ühelgi õiguslikul alusel lubatud jätkata hagejate suhtes korrutuskoefitsientide kohaldamist, mis olid ette nähtud eelmiste kategooriate puhul, ega ka jätta hagejad ilma edutamispunktidest, mis on nende "arvele" kogunenud.

Lõpetuseks eiratakse hagejate sõnul vaidlustatud otsustega veel õiguspärase ootuse, omandatud õiguste säilitamise ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.

____________