Language of document :

Kanne 3.3.2006 - Abad-Villanueva y.m. v. komissio

(Asia F-23/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Roberto Abad-Villanueva ynnä muut (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätökset, joilla kantajille annetaan tiedoksi se, että he siirtyvät ura-alueelta toiselle ura-alueelle, on kumottava, siltä osin kuin niissä annetaan heille alempi palkkaluokka kuin palkkaluokka, joka heidän olisi tullut saada henkilöstösääntöjen säännösten perusteella, pidetään voimassa korjauskerroin sekä poistetaan kantajilla olleet ylennyspisteet.

Virkamiestuomioistuimen on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla on lainvastainen.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kaikki kantajat ovat tulleet hyväksytyiksi sisäisissä kilpailuissa COM/PA/04 ja COM/PB/04, jotka koskivat ura-alueelta toiselle ura-alueelle siirtymistä ja joita koskevat kilpailuilmoitukset oli julkaistu ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa. Sen jälkeen kun uudet henkilöstösäännöt olivat tulleet voimaan, vastaaja on nimittänyt kantajat aikaisempaa korkeammalle ura-alueelle siten, että kunkin kantajan palkkaluokka, ikälisät sekä korjauskerroin pysyivät ennallaan. Kantajien ylennyspisteet sitä vastoin nollattiin.

Kanteessaan kantajat tuovat esiin ensinnäkin sen, että nimityspäätökset ovat henkilöstösääntöjen 31 artiklan ja 62 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 5 artiklan 2 kohdan vastaisia, koska mainittujen säännösten mukaan heidät olisi tullut luokitella heidän kannaltaan edullisempiin palkkaluokkiin. Vastaaja on kantajien mukaan näin ollen yhtäältä loukannut virkamiehen oikeutta tulla otetuksi palvelukseen siihen palkkaluokkaan, joka on ilmoitettu kilpailuilmoituksessa, ja toisaalta syrjinyt kantajia verrattuna sellaisiin henkilöihin, jotka ovat tulleet hyväksytyiksi muissa kilpailuissa, jotka koskevat samoja ura-alueita.

Lisäksi kantajat väittävät, että ei ole olemassa mitään oikeudellista perustaa, jonka nojalla vastaaja voisi edelleen soveltaa heihin korjauskertoimia, joista on säädetty vanhojen ura-alueiden osalta, eikä myöskään oikeudellista perustaa sille, että heiltä voitaisiin viedä ylennyspisteet, jotka heillä oli "selkärepuissaan".

Kantajien mukaan riidanalaiset päätökset ovat lisäksi vielä luottamuksensuojan, saavutettujen oikeuksien sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden vastaisia.

____________