Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 3. martā - Abad-Villanueva u.c. pret Komisiju

(lieta F-23/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Abad-Villanueva u.c. (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, ar ko prasītājiem dara zināmu viņu pāreju kategorijas ietvaros, jo tajos ir piešķirta zemāka pakāpe par to, kuru vajadzēja iegūt, piemērojot Civildienesta noteikumus, ir saglabātas reizināšanas likmes un atcelti prasītājiem iepriekš piešķirtie paaugstināšanas amatā punkti;

atzīt Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. punkta pretlikumību;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji visi ir izturējuši iekšējo konkursu, lai pārietu kategorijā COMP/PA/04 un COMP/PB/04, kuru paziņojumi tikai publicēti pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās. Pēc šī datuma atbildētāja viņus iecēla amatā kategorijā, kas bija augstāka par iepriekšējo, tomēr saglabājot agrākās pakāpes, līmeņus un reizināšanas likmes. Savukārt viņu paaugstināšanas amatā punkti tika pielīdzināti nullei.

Savā prasībā prasītāji vispirms norāda, ka lēmumi par iecelšanu amatā pārkāpj Civildienesta noteikumu 31. un 62. pantu, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta 1. un 2. punktu un 5. panta 2. punktu, jo atbilstoši šiem noteikumiem viņiem bija jāsaņem labvēlīgāka klasifikācija. Līdz ar to, atbildētāja, pirmkārt, ierobežoja ierēdņu tiesības tikt ieceltiem amatā tādā pakāpē, ko paredz konkursa paziņojums, un, otrkārt, diskriminēja prasītājus salīdzinājumā ar personām, kas izturēja citus konkursus, kas sniedz pieeju šīm pašām kategorijām.

Turklāt prasītāji uzskata, ka atbildētājai nav juridiskā pamata attiecībā uz viņiem turpināt piemērot reizināšanas likmi, ko paredz viņu iepriekšējās kategorijas, kā arī anulēt viņu paaugstināšanas amatā punktus, kas tiem jau bija "mugursomā".

Visbeidzot, pēc prasītāju domām, apstrīdētie lēmumi pārkāpa arī tiesiskās paļāvības, iegūto tiesību aizsardzības un vienlīdzīgas attieksmes principus.

____________