Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2006 r. - Abad-Villanueva i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Abad-Villanueva i in. [Przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji powiadamiających skarżących o zmianie ich kategorii w części, w której nadają one niższą grupę zaszeregowania aniżeli grupa, która powinna być im nadana na podstawie regulaminu pracowniczego, utrzymują ten sam współczynnik mnożny oraz uchylają punkty awansu zgromadzone przez skarżących;

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wszyscy skarżący są laureatami konkursów wewnętrznych związanych ze zmianą kategorii COM/PA/04 i COM/PB/04, o których ogłoszenia zostały opublikowane przed datą wejścia w życie nowego regulaminu pracowniczego. Po tym dniu zostali oni powołani przez Komisję do kategorii wyższej niż poprzednia, jednakże bez zmiany grup i stopni zaszeregowania oraz współczynników wielokrotności. Za to ich punkty awansu zostały zredukowane do zera.

Wnosząc niniejszą skargę skarżący podnoszą po pierwsze, że decyzje w sprawie powołania zostały wydane z naruszeniem art. 31 i 62 regulaminu pracowniczego oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 2 załącznika XIII do tego regulaminu, gdyż zgodnie z tymi przepisami skarżący powinni zostać korzystniej zaszeregowani. Ponadto Komisja naruszyła po pierwsze prawo wszystkich urzędników do powołania do grupy określonej w ogłoszeniu o konkursie oraz po drugie dopuściła się dyskryminacji skarżących względem laureatów innych konkursów otwierających dostęp do tej samej kategorii.

Ponadto skarżący twierdzą, że nie istnieje podstawa prawna uprawniająca Komisję do kontynuowania stosowania względem skarżących współczynnika mnożnego przewidzianego dla poprzednich zajmowanych przez nich kategorii ani do uchylenia ich punktów awansu, zgromadzonych w ramach tzw. "dorobku punktowego".

W końcu zdaniem skarżących zaskarżone decyzje naruszają również zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, ochrony praw nabytych i równego traktowania.

____________