Language of document :

Žaloba podaná 3. marca 2006 - Abad-Villanueva a i./Komisia

(Vec F-23/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Roberto Abad-Villanueva a i. (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia oznamujúce žalobcom ich postup v rámci kategórií, ktoré žalobcom priznávajú nižšiu platovú triedu ako platová trieda, ktorá im mala byť priznaná podľa ustanovení služobného poriadku, zachovávajú im koeficient a zrušujú im body na povýšenie,

určiť protiprávnosť článku 12 prílohy XIII služobného poriadku,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia sú všetci úspešnými uchádzačmi vnútorného výberového konania na postup do kategórie KOM/PA/04 a KOM/PB/04, pričom oznámenie o jeho konaní boli zverejnené pred dátumom nadobudnutia platnosti nového služobného poriadku. Po tomto dátume ich žalovaná vymenovala do kategórie vyššej, ako bola ich predchádzajúca kategória, avšak s tým, že ich platová trieda, stupeň a koeficienty zostali nezmenené. Navyše im boli zrušené body na povýšenie.

Žalobcovia v žalobách uvádzajú, že rozhodnutia o vymenovaní porušujú články 31 a 62 služobného poriadku, ako aj článok 2 ods. 1 a 2 a článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku, keďže podľa uvedených ustanovení mali mať lepšie platové zaradenie. Žalovaná tým na jednej strane porušila právo každého úradníka byť zamestnaný v platovom stupni uvedenom v oznámení o výberovom konaní a na druhej strane diskriminovala žalobcov oproti úspešným uchádzačom z iných výberových konaní, ktoré viedli k zamestnaniu v tých istých kategóriách.

Okrem toho žalobcovia uvádzajú, že neexistuje právny základ, podľa ktorého by žalovaná mohla naďalej uplatňovať voči nim koeficienty stanovené pre pôvodné kategórie a ani im zrušiť body na povýšenie, ktoré mali na svojom "účte".

Napokon podľa žalobcov napadnuté rozhodnutia porušovali takisto zásadu legitímnej dôvery, zachovania nadobudnutých práv a rovnakého zaobchádzania.

____________