Language of document :

Talan väckt den 3 mars 2006 - Roberto Abad-Villanueva m. fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-23/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberto Abad-Villanueva m. fl. (ombud: T. Bontinck och J. Feld, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de beslut genom vilka sökandena underrättades att de placerats i en annan kategori och att de därmed inplacerats i en lönegrad som är lägre än den lönegrad som skall gälla enligt tjänsteföreskrifterna samt att multiplikationsfaktorn bibehålls och att sökandenas befordringspoäng försvinner.

fastställa att artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättstridig.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena erhöll godkänt resultat i de interna uttagningsproven KOM/PA/04 och KOM/PB/04 för att byta kategori och där meddelandena om uttagningsprov offentliggjorts innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft. De utnämndes därefter av kommissionen till en högre kategori än de tidigare haft men de behöll inplaceringen i samma lönegrad och löneklass och samma multiplikationsfaktor som tidigare tillämpades. Dessutom nollställdes deras intjänade befordringspoäng.

Sökandena anför inledningsvis att utnämningsbesluten strider mot artiklarna 31 och 62 i tjänsteföreskrifterna samt mot artikel 2.1 och 2.2 och artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, eftersom sökandena enligt dessa bestämmelser borde ha inplacerats i högre lönegrader. Kommissionen har således dels åsidosatt en tjänstemans rätt att anställas i den lönegrad som angetts i meddelandet om uttagningsprov, dels diskriminerat sökandena i förhållande till godkända sökanden i andra uttagningsprov och som avser samma kategorier.

Sökandena anför dessutom att det saknas en rättslig grund som möjliggör för kommissionen att, med avseende på sökandena, fortsätta att tillämpa de multiplikationsfaktorer som fastställts för deras tidigare kategorier och att ta ifrån dem intjänade befordringspoäng.

Genom innehållet i de omtvistade besluten åsidosätts dessutom principerna om skydd för berättigade förväntningar, om skydd för förvärvade rättigheter och om likabehandling.

____________