Language of document :

10. märtsil 2006 esitatud hagi - Abarca Montiel jt versus komisjon

(Kohtuasi F-24/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sabrina Abarca Montiel jt (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tühistada töölepingute sõlmimiseks pädeva asutuse 21. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt 26. juuli ja 17. augusti 2005. aasta vahelisel perioodil eri kuupäevadel esitatud kaebused, milles vaidlustati haldusotsused iga hageja vastava liigituse ja töötasu määramise kohta ning milles vaidlustati veel volinike kolleegiumi otsuse, milles sisalduvad "Üldised rakendussätted Brüsselis asuva Infrastruktuuride Ameti poolt Brüsseli lastehooldusasutustesse tööle võetud töötajatele kohaldatavate üleminekumeetmete kohta" (edaspidi "üldised rakendussätted"), artikkel 7, ja lisaks sama otsuse I ja II lisa;

lisaks tühistada vajalikus ulatuses otsused, mille vastu ülalnimetatud kaebused esitati;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, kes töötavad praegu lepinguliste töötajatena lastehooldusasutustes Brüsselis, täitsid juba enne nende ametisse nimetamist samu tööülesandeid Belgia õigusega reguleeritud töölepingute alusel. Nad vaidlustavad oma liigituse ja töötasu, mille kostja neile lepinguliste töötajatena ametisse nimetamisel määras.

Hagejad sedastavad oma hagi esimeses väites, et üldiste rakendussätete ja komisjoni lepingulisi töötajaid puudutavate teiste sätete alusel oleks nad tulnud nende kvalifikatsiooni ja tööstaaži arvestades määrata funktsioonirühma III asemel funktsioonirühma II.

Teises väites heidavad hagejad muuhulgas ette, et neile ei makstud üldiste rakendussätete artiklis 6 ette nähtud alampalka.

Kolmandas väites viitavad hagejad muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 lõike 2, 22. jaanuaril 2002. aastal komisjoni ja lastehooldusasutuste personali, kes töötavad Belgia õigusega reguleeritud lepingute alusel, esinduse vahel sõlmitud üksmeele protokolli, mittediskrimineerimise põhimõtte ning sotsiaalkindlustuse üldpõhimõtete rikkumisele. Eelkõige ei oleks pidanud hagejatele tagatud töötasu arvestamisel võtma arvesse peretoetusi

____________