Language of document :

Talan väckt den 18 mars 2006 - Abarca Monitel m. fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-24/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Abarca Monitel m. fl. (ombud: L. Vogel, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattades av den myndighet som har befogenhet att ingå anställningsavtal den 21 november 2005, i vilket myndigheten avslog de begäran om omprövning som sökandena ingett vid olika tillfällen mellan den 26 juli 2005 och den 17 augusti 2005. Sökandena begär dels omprövning av de administrativa beslut som fastställde varje sökandes inplacering och lön och dels kritiserar de artikel 7 i kommissionens beslut av den 27 april 2005, som innehåller "Allmänna genomförandebestämmelser avseende genomförandeåtgärder för personal som är anställda i dag- och fritidshem av kontoret för infrastruktur i Bryssel" samt bilagorna I och II till detta beslut.

om nödvändigt: ogiltigförklara de beslut som ovannämnda begäran om omprövning avser.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena, som för närvarande är kontraktsanställda inom dag- och fritidshemsområdet i Bryssel, utförde samma arbetsuppgifter redan före sin utnämning, men tidigare enligt belgiska anställningsavtal. De har begärt omprövning av den inplacering och lön som kommissionen fastställde när de utnämndes till kontraktsanställda.

Sökandena hävdar inledningsvis att de, i enlighet med allmänna genomförandebestämmelser och andra bestämmelser om kontraktsanställda vid kommissionen, med beaktade av tjänsternas innehåll och antalet tjänsteår, borde ha inplacerats i kategori III istället för i kategori II.

Sökandena anför för det andra att de inte fick den minimilön som anges i artikel 6 i de allmänna genomförandebestämmelserna.

Sökandena anför för det tredje att artikel 2.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda har åsidosatts, vilket även gäller för samförståndsavtalet av den 22 januari 2002 mellan kommissionen och den delegation som företrädde anställda som arbetade på dag- och fritidshem enligt belgiska anställningsavtal. De hävdar även att icke-diskrimineringsprincipen har åsidosatts liksom allmänna principer om social trygghet. Framförallt borde inte familjetillägg ha beaktats vid beräkningen av sökandenas grundlön.

____________