Language of document :

Sag anlagt den 10. marts 2006 - Ider m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-25/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Béatrice Ider m.fl. (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af den af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, trufne afgørelse af 21. november 2005, hvorved denne afslog de klager, sagsøgerne havde indgivet den 26. juli 2005, og hvori de anfægtede de administrative afgørelser, som henholdsvis fastsatte indplaceringen og aflønningen af hver enkelt sagsøger, og ligeledes anfægtede artikel 8 i den af kommissærkollegiet trufne beslutning af 27. april 2005, som indeholder "De almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende de gennemførelsesforanstaltninger, der finder anvendelse på personale, der er ansat i vuggestuer og børnehaver af Kontoret for Infrastruktur i Bruxelles", samt denne beslutnings bilag I og II.

Om fornødent: Ligeledes annullation af de afgørelser, som ovennævnte klager var rettet imod.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne, som på nuværende tidspunkt er kontraktansatte inden for området for vuggestuer og børnehaver i Bruxelles, udførte disse samme arbejdsopgaver allerede før deres udnævnelse, i henhold til belgiske ansættelseskontrakter. De har anfægtet deres indplacering og aflønning, som blev fastsat af Kommissionen i forbindelse med deres udnævnelse til kontraktansatte.

Sagsøgerne har med stævningens første anbringende anført, at de i henhold til aftalememorandum af 22. januar 2002 mellem Kommissionen og delegationen for ansatte i henhold til belgiske kontrakter i vuggestuer og børnehaver burde have haft en mere fordelagtig indplacering. Der er nemlig ved deres indplacering i ansættelsesgruppe I, lønklasse 1, anlagt et åbenbart urigtigt skøn og sket tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling, idet de blev anset for nyansatte uden faglig erfaring, mens de imidlertid var i besiddelse af stor anciennitet.

Sagsøgerne har med det andet anbringende anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 2, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, af førnævnte aftalememorandum, af princippet om forbud mod forskelsbehandling samt af de almindelige principper om social sikring. Navnlig burde der ved beregningen af sagsøgernes grundløn ikke være taget hensyn til familietillæg.

____________