Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2006 r. - Ider i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-25/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Béatrice Ider i inni [Przedstawiciel: L.Vogel, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu upoważnionego do zawarcia umów z dnia 21 listopada 2005 r. o oddaleniu zażaleń wniesionych przez skarżących w dniu 26 lipca 2005 r. kwestionujących decyzje, które ustalały zaszeregowanie i wynagrodzenie każdego ze skarżących, a także kwestionujących art. 8 decyzji przyjętej przez Kolegium Komisarzy w dniu 27 kwietnia 2005 r. zawierającej "Ogólne przepisy wykonawcze do przepisów przejściowych mających zastosowanie do pracowników zatrudnianych przez biuro infrastruktury w Brukseli w żłobkach i przedszkolach w Brukseli" (zwane dalej "przepisami wykonawczymi"), a także załączniki I i II do tej decyzji;

w zakresie w jakim okaże się to niezbędne, uchylenie również decyzji, w stosunku do których wniesione zostały ww. zażalenia;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, obecnie pracownicy kontraktowi zatrudnieni w żłobkach i przedszkolach w Brukseli, pracowali na tych samych stanowiskach przed ich powołaniem, w oparciu o umowy o pracę prawa belgijskiego. Kwestionują oni swe zaszeregowanie i wynagrodzenie ustalone przez pozwaną w związku z ich powołaniem jako pracowników kontraktowych.

W pierwszym zarzucie swej skargi skarżący podnoszą, że zgodnie z przepisami protokołu porozumienia zawartego w dniu 22 stycznia 2002 r. między Komisją a przedstawicielami personelu żłobków i przedszkoli zatrudnionych według prawa belgijskiego powinni oni być zaszeregowani korzystniej. Zaszeregowanie ich bowiem do grupy I stopień 1 stanowi ich zdaniem oczywisty błąd w ocenie oraz naruszenie zasady niedyskryminacji, w zakresie w jakim uznaje się ich za osoby początkujące, nie posiadające żadnego doświadczenia zawodowego mimo, że mają już znaczący staż pracy.

W drugim zarzucie skarżący podnoszą naruszenie art. 2 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników, ww. protokołu porozumienia, zasady niedyskryminacji, a także ogólnych zasad w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. W szczególności wyliczenie wynagrodzenia gwarantowanego skarżącym nie powinno uwzględniać zasiłków rodzinnych.

____________