Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Wien dne 7. dubna 2006 - Renate Ilsinger v. Martin Dreschers (správce konkurzní podstaty společnosti Schlank & Schick GmbH)

(Věc C-180/06)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Renate Ilsinger

Žalovaný: Martin Dreschers (správce konkurzní podstaty společnosti Schlank & Schick GmbH)

Předběžné otázky

1.    Představuje právo přiznané § 5j rakouského Konsumentenschutzgesetz (KSchG) (zákona o ochraně spotřebitele), BGBl 1979/140, ve znění čl. I bodu 2 rakouského Fernabsatz-Gesetz (zákona o smlouvách uzavřených na dálku), BGBl I 1999/185, které spotřebiteli umožňuje domáhat se vůči podnikům zdánlivě vyhrané ceny soudní cestou v případě, že tyto podniky zasílají (nebo zaslaly) určitým spotřebitelům příslib výhry nebo jiné podobné zprávy, jejichž formulace může (nebo mohla) svou povahou u spotřebitele vyvolat dojem, že vyhrál určitou cenu, aniž by výhra byla závislá na objednání zboží nebo alespoň na zkušební objednávce a také žádná objednávka zboží nenásledovala, avšak cena byla příjemcem zprávy vyžadována, ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen "nařízení č. 44/2001")1 nárok smluvní povahy nebo jemu na roveň postavený nárok podle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení č. 44/2001?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2.     Existuje nárok ve smyslu čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení č. 44/2001, pokud nárok na vyplacení výhry nebyl podmíněn objednávkou zboží, avšak příjemce zprávy zboží přesto objednal?

____________

1 - Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.