Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Oberlandesgericht Wien 2006. gada 7. aprīļa rīkojumu - Renate Ilsinger pret Martin Dreschers (administrators maksātnespējas procesā Schlank & Schick GmbH)

(lieta C-180/06)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Wien

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Renate Ilsinger

Atbildētājs: Martin Dreschers (administrators maksātnespējas procesā Schlank & Schick GmbH)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Austrijas Patērētāju aizsardzības likuma (Konsumentenschutzgesetz, turpmāk tekstā - "KSchG", BGBl 1979/140) 5.j pantā Austrijas likuma par distances līgumiem (Fernabsatz-Gesetz, BGBl I 1999/185) I panta 2. daļas redakcijā patērētājiem piešķirtās tiesības no uzņēmuma tiesas ceļā pieprasīt šķietami laimētu balvu, ja uzņēmums atsevišķam patērētājam nosūta (ir nosūtījis) solījumu piešķirt balvu vai līdzvērtīgus paziņojumus, kuru formulējums rada (ir radījis) iespaidu, ka patērētājs ir laimējis noteiktu balvu, ja balvas laimēšana nav atkarīga no preču pasūtīšanas vai pasūtīšanas tikai to izmēģināšanai un preces arī nav pasūtītas, bet paziņojuma adresāts balvu pieprasa, ir līgumtiesiska vai tai līdzvērtīga prasījuma tiesība Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 (turpmāk tekstā - "Regula") 15. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē?

Ja uz pirmo jautājumu sniegta noliedzoša atbilde, vai pastāv prasījuma tiesības Regulas 15. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, ja, lai iegūtu prasījuma tiesības uz laimesta izmaksāšanu, nebija jāpasūta preces, bet paziņojuma adresāts tās tomēr ir pasūtījis?

____________

1 - OV L 12, 16.01.2001., 1. lpp.