Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

DOMSTOLENS KENDELSE (Store Afdeling)

17. marts 2005 (*)

»Intervention«

I sag C-317/04,

angående et annullationssøgsmål i henhold til artikel 230 EF, anlagt den 27. juli 2004,

Europa-Parlamentet ved R. Passos og N. Lorenz, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Rådet for Den Europæiske Union ved M. Bishop og M. Giorgi Fort, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

støttet af:

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved P. Kuijper, A. van Solinge og C. Docksey, og med valgt adresse i Luxembourg,

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved M. Bethell, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

intervenienter,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas og A. Borg Barthet samt dommerne R. Schintgen, N. Colneric (refererende dommer), S.. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka og U. Lõhmus,

generaladvokat: P. Léger,

justitssekretær: R. Grass,

efter at have hørt generaladvokaten,

afsagt følgende

Kendelse

1       I sin stævning har Europa-Parlamentet nedlagt påstand om annullation af Rådets afgørelse (2004/496/EF) af 17. maj 2004 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger [»Passenger Name Record«] til United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection (EFT L 183, s. 83).

2       Ved processkrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 21. oktober 2004 har den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (herefter »den tilsynsførende«) ved H. Hijmans, som befuldmægtiget, søgt om tilladelse til at intervenere i sag C-317/04 til støtte for Europa-Parlamentets påstande.

3       Begæringen er fremsat i henhold til artikel 47, stk. 1, litra i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 2001 L 8, s. 1) og procesreglementets artikel 93.

4       Artikel 47, stk. 1, i forordning nr. 45/2001 bestemmer:

»Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse kan:

[…]

h)      på de vilkår, der er fastsat i traktaten, anlægge sag ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

i)      intervenere i sager for De Europæiske Fællesskabers Domstol.«

 Indlæg for Domstolen

5       Den tilsynsførende har gjort gældende, at artikel 286, stk. 2, EF, hvorefter Rådet for Den Europæiske Union opretter en uafhængig kontrolinstans, der skal have ansvaret for at overvåge gennemførelsen af fællesskabsretsakter om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, er blevet gennemført ved forordning nr. 45/2001.

6       Ifølge den tilsynsførende skal han i henhold til mandatet tildelt ved denne forordning også overvåge, at de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger overholdes i alle Fællesskabets politikker.

7       Da den tilsynsførende ikke er opført på listen i artikel 7, stk. 1, EF som en fællesskabsinstitution, og da hverken denne bestemmelse eller artikel 40 i statutten for Domstolen kan anvendes som hjemmel for den tilsynsførendes interventionsbegæring, er dennes interventionsbegæring fremsat med hjemmel i artikel 47, stk. 1, litra i), i forordning nr. 45/2001.

8       En hvilken som helst anden fortolkning af den sidstnævnte bestemmelse ville indebære, enten at denne bestemmelse ville være ugyldig, da den ville være i strid med Domstolens procesreglement, eller at den tilsynsførendes ret ville miste sit materielle indhold.

9       Begrænsningen af den tilsynsførendes ret til intervention følger udelukkende af den opgave, der er overdraget ham. Ifølge den tilsynsførende vedrører tvisten i det foreliggende tilfælde fællesskabsforanstaltninger vedrørende behandling af personoplysninger. Rådet har handlet inden for rammerne af Fællesskabets udenrigspolitik. Desuden fremgår det af Europa-Parlamentets anbringender, at de berørte institutioners foranstaltninger har en reel – eller i det mindste en formodet – betydning for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281, s. 31).

10     Den 24. november 2004 har Rådet fremsat sine skriftlige bemærkninger til den tilsynsførendes interventionsbegæring. I bemærkningerne har Rådet nedlagt påstand om, at interventionsbegæringen ikke skal antages til realitetsbehandling, subsidiært skal forkastes som ugrundet.

11     Rådet har gjort gældende, at artikel 47, stk. 1, litra i), i forordning nr. 45/2001, der er afledt ret, ikke kan fravige artikel 40 i statutten for Domstolen, der ligesom selve EF-traktaten er primær ret.

12     Subsidiært har Rådet anført, at det ikke kan antages, at den tilsynsførende har en berettiget interesse i afgørelsen af retstvisten, i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 40, stk. 2, i statutten for Domstolen. Den tilsynsførende har nemlig til opgave at kontrollere en fællesskabsinstitutions eller et fællesskabsorgans behandling af personoplysninger, hvorimod den foreliggende sag vedrører amerikanske myndigheders adgang til PNR-oplysninger, der lagres i luftfartselskabernes reserveringssystemer, og som i intet tilfælde bliver behandlet af en fællesskabsinstitution eller et fællesskabsorgan.

13     Den 24. november 2004 har Europa-Parlamentet ligeledes fremsat sine skriftlige bemærkninger til den tilsynsførendes interventionsbegæring. I disse bemærkninger har Europa-Parlamentet konkluderet, at denne begæring forekommer berettiget med henblik på den tilsynsførendes opgave, således som denne bl.a. er beskrevet i artikel 41, stk. 2, i forordning nr. 45/2001.

 Om interventionsbegæringen

14     Interventionsbegæringen er fremsat i henhold til artikel 47, stk. 1, litra i), i forordning nr. 45/2001, hvorefter den tilsynsførende kan intervenere i sager for Domstolen.

15     Denne bestemmelse er vedtaget med hjemmel i artikel 286, stk. 2, EF, der bestemmer, at Rådets opretter en uafhængig kontrolinstans, der skal have ansvaret for at overvåge gennemførelsen i Fællesskabets institutioner og organer af fællesskabsretsakter om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling og fri udveksling af personoplysninger, og det vedtager om nødvendigt andre relevante bestemmelser. Rådet har ved vedtagelsen af artikel 47, stk. 1, litra i), i forordning nr. 45/2001 ikke overskredet sine beføjelser i henhold til artikel 286, stk. 2, EF, da denne foranstaltning har til formål at sikre den effektive virkning af den pågældende traktatbestemmelse.

16     Som den tilsynsførende selv har anført, består hans ret til intervention ganske vist kun inden for grænserne for den opgave, der er overdraget ham.

17     Den omstændighed, at den foreliggende sag vedrører en retlig foranstaltning om luftfartsselskabernes behandling af personoplysninger, medfører ikke, at der er tale om en situation, der ikke er omfattet af den tilsynsførendes opgave.

18     I henhold til artikel 41, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 45/2001 er den tilsynsførendes opgave ikke kun at overvåge og sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning og i enhver anden fællesskabsretsakt, der vedrører beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger i en fællesskabsinstitution eller et fællesskabsorgan, men ligeledes at rådgive disse institutioner og organer om alle spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger. Denne rådgivende opgave omfatter ikke udelukkende behandling af personoplysninger, der foretages af disse institutioner eller organer. Med henblik herpå skal den tilsynsførende udføre det i denne forordnings artikel 46 omhandlede hverv og udøve de i denne forordnings artikel 47 omhandlede beføjelser.

19     Det følger heraf, at den tilsynsførendes interventionsbegæring bør tages til følge.

 Sagens omkostninger

20     Da den tilsynsførendes begæring om intervention tages til følge, udsættes afgørelsen om omkostningerne i forbindelse med denne intervention.

På grundlag af disse præmisser bestemmer Domstolen (Store Afdeling):

1)      Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse gives tilladelse til at intervenere i sag C-317/04 til støtte for Europa-Parlamentets påstande.

2)      Der fastsættes en frist for den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse til fremsættelse af anbringender til støtte for sine påstande.

3)      Ved justitssekretærens foranstaltning forkyndes alle procesdokumenter for den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

4)      Afgørelsen om omkostningerne afholdt af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse i forbindelse med interventionen udsættes.

Underskrifter


* Processprog: fransk.