Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija)

NUTARTIS  

2005 m. kovo 17 d.(*)

„Įstojimas į bylą“

Byloje C‑317/04,

dėl 2004 m. liepos 27 d. pagal EB 230 straipsnį pareikšto ieškinio dėl panaikinimo,

Europos Parlamentas, atstovaujamas R. Passos ir N. Lorenz, nurodęs adresą dokumentams įteikti  Liuksemburge,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos Tarybą, atstovaujamą M. Bishop ir M. Giorgi Fort,

atsakovę,

palaikomą:

Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos P. Kuijper, A. van Solinge ir C. Docksey, nurodžiusios adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, atstovaujamos M. Bethell, nurodžiusios adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

įstojusių į bylą šalių,

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),  

kurį sudaro pirmininkas iš V. Skouris, kolegijų pirmininkai P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas ir A. Borg Barthet, teisėjai R. Schintgen, N. Colneric (pranešėjas), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka ir U. Lõhmus,

generalinis advokatas P. Léger,

kancleris R. Grass,

išklausęs generalinį advokatą,

priima šią

Nutartį

1        Šiuo ieškiniu Europos Parlamentas prašo panaikinti 2004 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimą 2004/496/EB dėl Europos Bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų PNR (Passenger Name Records) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamento Muitinių ir sienos apsaugos biurui sudarymo (OL L 183, p. 83).

2        Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (toliau – priežiūros pareigūnas), atstovaujamas H. Hijmans, pateikė prašymą leisti įstoti į bylą C‑317/04 Parlamento pusėje, kurį Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2004 m. spalio 21 dieną.

3        Minėtas prašymas buvo pateiktas remiantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl fizinių asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1) 47 straipsnio 1 dalies i punktu bei Procedūros reglamento 93 straipsniu.

4        Pagal Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnio 1 dalį:

„Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas gali:

<…>

h)       Sutarties nustatytomis sąlygomis perduoti klausimą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui;

i)       įstoti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamą bylą.“

 Teisingumo Teismui pateiktos pastabos

5        Priežiūros pareigūnas nurodo, kad EB 286 straipsnio 2 dalis, kuria remiantis Europos Sąjungos Taryba įsteigia nepriklausomą priežiūros įstaigą, atsakingą už Bendrijos teisės aktų dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis taikymo stebėjimą, buvo įgyvendinta Reglamentu Nr. 45/2001.

6        Priežiūros pareigūnas tvirtina, kad pagal šį reglamentą suteiktas įgaliojimas įpareigoja tvarkant asmens duomenis užtikrinti pagarbą asmenų pagrindinėms teisėms ir laisvėms visose Bendrijos politikos srityse.

7        Kadangi priežiūros pareigūnas nenumatytas EB 7 straipsnio 1 dalyje pateiktame Bendrijos institucijų sąraše, ir todėl jo prašymas negali būti teisiškai grindžiamas šia nuostata bei Teisingumo Teismo statuto 40 straipsniu, priežiūros pareigūno įstojimas į bylą grindžiamas Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnio 1 dalies i punktu.

8        Bet koks kitas pastarosios nuostatos aiškinimas lemtų jos, kaip prieštaraujančios Teisingumo Teismo statutui, negaliojimą, arba panaikintų priežiūros pareigūnui suteiktos teisės esminį turinį.

9        Vienintelis priežiūros pareigūno teisės įstoti į bylą apribojimas išplaukia iš jam pavestos užduoties. Šiuo atveju jis mano, kad ginčas susijęs su Bendrijos veiksmais asmens duomenų tvarkymo srityje. Taryba veikė Bendrijos išorinės politikos srityje. Be to, iš priemonių, kuriomis rėmėsi Parlamentas, matyti, kad nagrinėjamų institucijų veiksmai darė realią ar bent numanomą įtaką 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31) taikymui.

10      2004 m. lapkričio 24 d. Taryba raštu pateikė pastabas dėl priežiūros pareigūno prašymo įstoti į bylą, kuriomis ji prašo atmesti prašymą kaip nepriimtiną arba, subsidiariai, kaip nepagrįstą.

11      Ji nurodo, kad Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnio 1 dalies i punktas, priskiriamas antrinei teisei, neturėtų nukrypti nuo Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio, kuris, kaip ir EB sutartis, turi pirminės teisės galią.

12      Subsidiariai Komisija tvirtina, kad negalima manyti, jog priežiūros pareigūnas pateisina pakankamą suinteresuotumą nagrinėjamos bylos baigtimi Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio antrosios pastraipos prasme. Iš tikrųjų šio priežiūros pareigūno užduotis yra prižiūrėti, kaip Bendrijos institucijos ar įstaigos tvarko asmens duomenis, o ši byla yra susijusi su Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijų prieiga prie PNR duomenų, saugomų šių vežėjų oro transportu užsakymų sistemose, kurių jokiu atveju netvarko Bendrijos institucija ar įstaiga.

13      2004 m. lapkričio 23 d. Parlamentas raštu pateikė pastabas dėl priežiūros pareigūno prašymo įstoti į bylą, kuriomis jis nurodo, kad šis prašymas yra teisėtas priežiūros pareigūno užduoties, be kita ko, nurodytos Reglamento Nr. 45/2001 41 straipsnio 2 dalyje, atžvilgiu.

 Dėl prašymo leisti įstoti į bylą

14      Prašymas leisti įstoti į bylą buvo pateiktas remiantis Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnio 1 dalies i punktu, pagal kurį priežiūros pareigūnas gali įstoti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamą bylą.

15      Šis reglamentavimas buvo nustatytas remiantis EB 286 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad Taryba įsteigia nepriklausomą priežiūros įstaigą, atsakingą už Bendrijos teisės aktų dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo taikymo Bendrijos institucijoms ir įstaigoms stebėjimą, ir atitinkamai priima kitas su ja susijusias nuostatas. Priimdama Reglamento Nr. 45/2001 47 straipsnio 1 dalies i punktą Taryba neperžengė EB 286 straipsnio 2 dalimi jai suteiktos kompetencijos ribų, nes šia priemone siekiama užtikrinti minėtos sutarties nuostatos veiksmingumą.

16      Aišku, kaip nurodo pats priežiūros pareigūnas, jo teisė įstoti į bylą yra ribojama atsižvelgiant į jam pavestą užduotį.

17      Taigi aplinkybė, kad šioje byloje nurodomas teisės aktas dėl vežėjų oro transportu atliekamo asmens duomenų tvarkymo, nereiškia, kad kalbama apie situaciją, kuri nėra susijusi su priežiūros pareigūno užduotimi.

18      Iš tikrųjų pagal Reglamento Nr. 45/2001 41 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atsako už šio reglamento ir visų kitų Bendrijos aktų, reglamentuojančių fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą Bendrijos institucijai ar įstaigai tvarkant asmens duomenis, nuostatų vykdymo priežiūrą ir užtikrina jų taikymą bei Bendrijos institucijų, įstaigų ir duomenų subjektų konsultavimą visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Tais tikslais jis vykdo šio reglamento 46 straipsnyje nurodytas pareigas ir 47 straipsnyje suteiktus įgaliojimus.

19      Iš viso to, kas pasakyta, išplaukia, kad priežiūros pareigūno prašymas leisti įstoti į bylą turi būti patenkintas.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

20      Kadangi priežiūros pareigūno prašymas leisti įstoti į bylą patenkintas, su šiuo įstojimu į bylą susijusių bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimas atidedamas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nutaria:

1.      Leisti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui įstoti į bylą C‑317/04 Europos Parlamento pusėje.

2.      Nustatyti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui laikotarpį pagrindams, kuriais grindžiami jo reikalavimai, pateikti.

3.      Visų proceso dokumentų kopijų pateikimu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pasirūpins kancleris.

4.      Atidėti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstojimu į bylą, klausimo nagrinėjimą.

Parašai.


* Proceso kalba: prancūzų.