Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

zo 17. marca 2005 (*)

„Vedľajšie účastníctvo“

Vo veci C‑317/04,

ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 230 ES, podaná 27. júla 2004,

Európsky parlament, v zastúpení: R. Passos a N. Lorenz, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobca,

proti

Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Bishop a M. Giorgi Fort, splnomocnení zástupcovia,

žalovanej,

ktorú v konaní podporujú:

Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: P. Kuijper, A. van Solinge a C. Docksey, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: M. Bethell, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

vedľajší účastníci konania,

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas a A. Borg Barthet, sudcovia R. Schintgen, N. Colneric (spravodajkyňa), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka a U. Lõhmus,

generálny advokát: P. Léger,

tajomník: R. Grass,

po vypočutí generálneho advokáta,

vydal toto

Uznesenie

1       Na základe žaloby sa Európsky parlament domáha zrušenia rozhodnutia 2004/496/ES Rady zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR [Passenger Name Record] leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (Ú. v. EÚ L 183, s. 83).

2       Návrhom podaným do kancelárie Súdneho dvora 21. októbra 2004 sa európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), v zastúpení: H. Hijmans, splnomocnený zástupca, domáhal práva na vstup do konania ako vedľajší účastník vo veci C‑317/04 na podporu návrhov Parlamentu.

3       Uvedený návrh bol predložený na základe článku 47 ods. 1 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 2001, s. 1; Mim. vyd. 13/026, s. 102), ako aj článku 93 rokovacieho poriadku.

4       Podľa článku 47 ods. 1 nariadenia č. 45/2001:

„Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže:

h)      postúpiť vec za podmienok stanovených v zmluve Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev;

i)      zasahovať do žalôb predložených Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.“

 Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

5       Dozorný úradník uplatňuje, že článok 286 ods. 2 ES, podľa ktorého Rada Európskej únie ustanoví nezávislý dozorný orgán zodpovedný za sledovanie uplatňovania aktov Spoločenstva, ktoré sa týkajú ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, bol vykonaný nariadením č. 45/2001.

6       Dozorný úradník tvrdí, že oprávnenie, ktoré mu bolo udelené na základe tohto nariadenia, smeruje aj k zabezpečeniu toho, aby boli v oblasti spracovania osobných údajov zachované základné práva a slobody v každej politike Spoločenstva.

7       Keďže dozorný úradník nie je uvedený na zozname článku 7 ods. 1 ES ako inštitúcia Spoločenstva, a teda toto ustanovenie a ani článok 40 Štatútu Súdneho dvora nemôžu slúžiť ako právny základ pre jeho návrh, jeho návrh na vstup do konania ako vedľajší účastník je založený na článku 47 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 45/2001.

8       Iný výklad vyššie uvedeného ustanovenia by viedol k tomu, že by bolo neplatné pre rozpor so Štatútom Súdneho dvora, alebo k tomu, že by právo dozorného úradníka stratilo vecný obsah.

9       Jediné obmedzenie práva dozorného úradníka na vstup do konania ako vedľajší účastník vyplýva z úlohy, ktorou je poverený. V prejednávanom právnom spore dozorný úradník zastáva názor, že právny spor sa týka činností Spoločenstva v oblasti spracovania osobných údajov. Rada konala v rámci zahraničnej politiky Spoločenstva. Okrem toho zo žalobných dôvodov, ktoré uvádza Parlament, vyplýva, že činnosti uvedených inštitúcií majú skutočný alebo aspoň predpokladaný vplyv na použitie smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).

10     Rada predložila 24. novembra 2004 písomné pripomienky k návrhu dozorného úradníka na vstup do konania ako vedľajší účastník, v ktorých navrhuje zamietnuť návrh ako neprípustný alebo subsidiárne ako nedôvodný.

11     Rada ďalej uvádza, že článok 47 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 45/2001, ktoré patrí k sekundárnemu právu, nemôže byť v rozpore s článkom 40 Štatútu Súdneho dvora, pretože tento štatút má právnu silu primárneho práva rovnako ako samotná Zmluva o ES.

12     Rada subsidiárne tvrdí, že dozorný úradník nepreukázal dostatočný právny záujem na rozhodnutí sporu v zmysle článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora. Uvedený dozorný úradník je poverený dozorom nad spracovaním osobných údajov inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva, ale prejednávaný právny spor sa týka prístupu amerických úradov k údajom PNR, ktoré sú uložené v rezervačných systémoch týchto spoločností, avšak nie sú v žiadnom prípade spracované inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva.

13     Dňa 24. novembra 2004 predložil Parlament písomné pripomienky k návrhu dozorného úradníka na vstup do konania ako vedľajší účastník, v ktorých dospel k záveru, že tento návrh vzhľadom na úlohu, ktorú dozorný úradník vykonáva a ktorá je opísaná najmä v článku 41 ods. 2 nariadenia č. 45/2001, sa zdá byť oprávnený.

 O návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania

14     Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania bol predložený na základe článku 47 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 45/2001, podľa ktorého môže dozorný úradník vstupovať ako vedľajší účastník do konaní vedených na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

15     Táto právna úprava bola prijatá na základe článku 286 ods. 2 ES, ktorý stanovuje, že Rada ustanoví nezávislý dozorný orgán, ktorý je zodpovedný za sledovanie uplatňovania aktov Spoločenstva o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a pri voľnom pohybe týchto údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a prípadne vydá aj iné potrebné ustanovenia. Prijatím článku 47 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 45/2001 Rada neprekročila právomoci, ktoré sú jej priznané na základe článku 286 ods. 2 ES, keďže tento predpis smeruje k zabezpečeniu praktického účinku uvedeného ustanovenia Zmluvy.

16     Ako dozorný úradník sám uvádza, jeho právo vstúpiť do konania ako vedľajší účastník je ohraničené obmedzeniami vyplývajúcimi z úlohy, ktorá mu je zverená.

17     Skutočnosť, že sa táto vec týka právneho predpisu o spracovaní osobných údajov leteckými spoločnosťami však neznamená, že ide o prípad, ktorý nepatrí medzi úlohy dozorného úradníka.

18     V súlade s článkom 41 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 45/2001 je totiž dozorný úradník zodpovedný za monitorovanie a zabezpečenie uplatňovania ustanovení tohto nariadenia a akýchkoľvek iných aktov Spoločenstva týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva, ale aj za poradenstvo pre inštitúcie a orgány Spoločenstva vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Táto poradenská úloha sa nevzťahuje len na spracovanie osobných údajov týmito inštitúciami alebo orgánmi. S týmto cieľom si plní služobné povinnosti upravené v článku 46 uvedeného nariadenia a vykonáva právomoci, ktoré sú mu zverené článkom 47 toho istého nariadenia.

19     Z vyššie uvedeného vyplýva, že treba vyhovieť návrhu dozorného úradníka na jeho vstup do konania ako vedľajší účastník.

 O trovách

20     Keďže návrhu dozorného úradníka na vstup do konania ako vedľajší účastník sa vyhovuje, o trovách konania, ktoré sú s tým spojené, sa rozhodne v konaní o veci samej.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) nariadil:

1.      Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov sa povoľuje vstup do konania ako vedľajší účastník vo veci C‑317/04 na podporu návrhov Európskeho parlamentu.

2.      Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov bude stanovená lehota na predloženie dôvodov na podporu jeho návrhov.

3.      Tajomník doručí európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov jednu kópiu každej procesnej písomnosti.

4.      O trovách konania spojených s vedľajším účastníctvom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa rozhodne v konaní o veci samej.

Podpisy


* Jazyk konania: francúzština.