Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

SKLEP SODIŠČA (veliki senat)

z dne 17. marca 2005(*)

„Intervencija“

V zadevi C-317/04,

katere predmet je ničnostna tožba na podlagi člena 230 ES, vložena 27. julija 2004,

Evropski parlament, ki ga zastopata R. Passos in N. Lorenz, zastopnika, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

tožeča stranka,

proti

Svetu Evropske unije, ki ga zastopata M. Bishop in M. Giorgi Fort, zastopnika,

tožena stranka,

ob intervenciji

Komisije Evropskih skupnosti, ki jo zastopajo P. Kuijper, A. van Solinge in C. Docksey, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, ki ga zastopa M. Bethell, zastopnik, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

intervenienta,

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas in A. Borg Barthet, predsedniki senatov, R. Schintgen, sodnik, N. Colneric (poročevalka), sodnica, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka in U. Lõhmus, sodniki,

generalni pravobranilec: P. Léger,

sodni tajnik: R. Grass,

po opredelitvi generalnega pravobranilca

sprejema naslednji

Sklep

1        Evropski parlament s tožbo predlaga razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2004/496/ES z dne 17. maja 2004 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR („Passenger Name Record“) s strani letalskih prevoznikov uradu za carine in varovanje meja pri ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (UL L 183, str. 83).

2        Z vlogo, vloženo v sodnem tajništvu Sodišča 21. oktobra 2004, je evropski nadzornik za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik), ki ga zastopa H. Hijmans, zastopnik, predlagal, naj se mu dopusti intervencija v zadevi C-317/04 v podporo predlogom Parlamenta.

3        Navedeni predlog je bil vložen na podlagi člena 47(1)(i) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL 2001, L 8, str. 1) in člena 93 Poslovnika.

4        Besedilo člena 47(1) Uredbe št. 45/2001 se glasi:

„Evropski nadzornik za varstvo podatkov lahko:

[…]

h)      obvesti o zadevi Sodišče Evropskih skupnosti pod pogoji, predvidenimi v Pogodbi;

i)      posreduje v tožbah, vloženih na Sodišču Evropskih skupnosti.“

 Stališča, predložena Sodišču

5        Nadzornik navaja, da je bil člen 286(2) ES, v skladu s katerim Svet Evropske unije ustanovi neodvisen nadzorni organ, odgovoren za nadzor uporabe aktov Skupnosti o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, izveden z Uredbo št. 45/2001.

6        Nadzornik zatrjuje, da je pooblastilo, dano na podlagi te uredbe, namenjeno tudi skrbi, da se na področju obdelave osebnih podatkov spoštujejo svoboščine in temeljne pravice v okviru vseh politik Skupnosti.

7        Glede na to, da nadzornik ni naveden na seznamu člena 7(1) ES kot institucija Skupnosti, in da torej ne ta določba ne člen 40 Statuta Sodišča ne moreta biti pravna podlaga za njegov predlog, naj bi intervencija nadzornika temeljila na členu 47(1)(i) Uredbe št. 45/2001.

8        Kakršnakoli drugačna razlaga te zadnje določbe bi privedla bodisi do njene neveljavnosti zaradi kršitve Statuta Sodišča bodisi bi izničila materialno vsebino pravice, ki je dana nadzorniku.

9        Edina omejitev pravice do intervencije nadzornika bi izhajala iz nalog, ki so mu poverjene. V obravnavani zadevi ta meni, da se spor nanaša na dejavnosti Skupnosti na področju obdelave osebnih podatkov. Svet naj bi deloval v okviru zunanje politike Skupnosti. Poleg tega naj bi iz tožbenih razlogov, ki jih navaja Parlament, izhajalo, da dejavnosti zadevnih institucij resnično oziroma vsaj domnevno vplivajo na uporabo Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, str. 31).

10      Svet je 24. novembra 2004 predložil pisna stališča glede predloga za intervencijo, ki ga je vložil nadzornik, v katerih predlaga, naj se predlog zavrže kot nedopusten ali podredno zavrne kot neutemeljen.

11      Navaja, da člen 47(1)(i) Uredbe št. 45/2001, ki je del sekundarnega prava, ne more razveljaviti člena 40 Statuta Sodišča, ki ima status primarnega prava, enako kot sama Pogodba ES.

12      Podredno Svet zatrjuje, da ni mogoče šteti, da je nadzornik izkazal upravičen interes za rešitev spora v smislu drugega odstavka člena 40 Statuta Sodišča. Dejansko naj bi imel navedeni nadzornik za nalogo nadzor nad obdelavo podatkov s strani institucije ali organa Skupnosti, medtem ko se predmetna zadeva nanaša na dostop ameriških organov do podatkov PNR, ki so shranjeni v sistemih rezervacij letalskih družb in jih v nobenem primeru ne obdeluje institucija ali organ Skupnosti.

13      Parlament je 24. novembra 2004 prav tako predložil pisna stališča o predlogu za intervencijo, ki ga je vložil nadzornik, v katerih sklepa, da je ta predlog v luči nalog, ki so poverjene nadzorniku in kot so opisane zlasti v členu 41(2) Uredbe št. 45/2001, legitimen.

 Predlog za intervencijo

14      Predlog za intervencijo je bil vložen na podlagi člena 47(1)(i) Uredbe št. 45/2001, po katerem nadzornik lahko intervenira v zadevah, ki so predložene Sodišču.

15      Navedeni predpis je bil sprejet na podlagi člena 286(2) ES, ki določa, da Svet ustanovi neodvisen nadzorni organ za nadzor uporabe, za institucije in organe, aktov Skupnosti o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takšnih podatkov in sprejme, po potrebi, druge ustrezne določbe. S sprejetjem člena 47(1)(i) Uredbe št. 45/2001 Svet ni prekoračil pooblastil, ki so mu dodeljena na podlagi člena 286(2) ES, saj je namen tega ukrepa zagotoviti polni učinek navedene določbe Pogodbe.

16      Seveda je nadzornikova pravica do intervencije, kot to tudi sam poudarja, začrtana v okviru nalog, ki so mu poverjene.

17      Vendar pa dejstvo, da se obravnavana zadeva nanaša na zakonodajni ukrep o obdelavi osebnih podatkov s strani letalskih družb, še ne pomeni, da ne gre za položaj, ki spada v okvir nalog nadzornika.

18      V skladu z drugim pododstavkom člena 41(2) Uredbe št. 45/2001 nadzornik namreč ni odgovoren le za spremljanje in zagotavljanje uporabe določb te uredbe in vseh drugih aktov Skupnosti v zvezi z varstvom temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb glede obdelave osebnih podatkov v institucijah ali organih Skupnosti, temveč tudi za svetovanje institucijam in organom Skupnosti o vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Navedena posvetovalna funkcija se ne nanaša izključno na obdelavo osebnih podatkov s strani teh institucij ali organov. Za dosego teh ciljev nadzornik izpolnjuje dolžnosti, ki so določene v členu 46 te uredbe, in izvaja pooblastila, ki so mu podeljena v členu 47 te uredbe.

19      Iz celote zgoraj navedenega izhaja, da je predlogu nadzornika za intervencijo treba ugoditi.

 Stroški

20      Ker je bilo predlogu za intervencijo nadzornika ugodeno, se odločitev o stroških, povezanih s to intervencijo, pridrži.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) sklenilo:

1)      Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se dopusti intervencija v zadevi C-317/04 v podporo predlogov Evropskega parlamenta.

2)      Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se določi rok za predstavitev razlogov v podporo njegovim predlogom.

3)      Sodni tajnik Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov vroči prepis vseh postopkovnih vlog.

4)      Odločitev o stroških, povezanih z intervencijo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, se pridrži.

Podpisi


* Jezik postopka: francoščina.