Language of document :

Žaloba podaná dne 10. března 2006 - Lofaro v. Komise

(Věc F-27/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Lofaro (Brusel, Belgie) (zástupce: J.-L. Laffineur, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 6. června 2005, kterým se prodlužuje o 6 měsíců zkušební doba žalobce, rozhodnutí ze dne 28. září 2005 o propuštění žalobce po ukončení této doby, jakož i zprávy o ukončení zkušební doby, které jsou základem obou těchto rozhodnutí;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (OOUS) ze dne 23. listopadu 2005, kterým se zamítá stížnost žalobce;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci náhradu vzniklé škody stanovené ex aequo et bono ve výši 85 473 eur za majetkovou újmu a 50 000 eur za nemajetkovou újmu, s výhradou zvýšení či snížení v průběhu řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý dočasný zaměstnanec Komise, byl přijat do pracovního poměru ode dne 16. září 2004 do 15. září 2009 na základě smlouvy, která stanovila šestiměsíční zkušební dobu podle článku 14 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství (ŘOZ). Po první negativní hodnotící zprávě, prodloužení zkušební doby o šest měsíců a druhé negativní hodnotící zprávě ukončila žalovaná uvedenou smlouvu.

Žalobce ve své žalobě uplatňuje, že se žalovaná dopustila zjevně nesprávného posouzení. Dále uplatňuje, že rovněž porušila právo na důstojnost a právo obhajoby, a byla zbytečně kritická.

____________