Language of document :

Sag anlagt den 10. marts 2006 - Lofaro mod Kommissionen

(Sag F-27/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgien) (ved avocat J.-L. Laffineur)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 6. juni 2005 om at forlænge sagsøgerens prøvetid med 6 måneder, af afgørelsen af 28. september 2005 om at afskedige ham ved udgangen af denne periode, samt af de udtalelser ved prøvetidens udløb, hvorpå disse to afgørelser er baseret.

Om fornødent: Annullation af den af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, trufne afgørelse af 23. november 2005 om afslag på sagsøgerens klage.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for det lidte tab at betale sagsøgeren en erstatning, der efter billighed er opgjort til 85 473 EUR for den økonomiske skade og 50 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tidligere midlertidigt ansat ved Kommissionen, blev ansat fra den 16. september 2004 til den 15. september 2009 i henhold til en kontrakt, som fastsatte en prøvetid på seks måneder i henhold til artikel 14 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Efter en første negativ bedømmelse, en forlængelse af prøvetiden med seks måneder og en anden negativ bedømmelse, opsagde Kommissionen nævnte kontrakt.

Sagsøgeren har i stævningen anført, at Kommissionen har anlagt åbenbart urigtige skøn. Kommissionen har ligeledes tilsidesat de almindelige principper, som sikrer retten til værdighed og kontradiktion, og fremført overflødig kritik.

____________