Language of document :

10. märtsil 2006 esitatud hagi - Lofaro versus komisjon

(Kohtuasi F-27/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Lofaro (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat J.-L. Laffineur)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 6. juuni 2005. aasta otsus pikendada hageja katseaega 6 kuu võrra, 28. septembri 2005. aasta otsus hageja selle perioodi lõppedes vallandada, ja katseaja lõpul vormistatud karjääriarengu aruanded, millel need kaks otsust põhinesid;

vajadusel tühistada töölepinguid sõlmima volitatud asutuse 23. novembri 2005. aasta otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kostjalt hageja kasuks välja ex aequo et bono põhimõtte kohaselt hinnatud kahjutasu materiaalse kahju eest 85 473 eurot ja moraalse kahju eest 50 000 eurot, mida võidakse menetluse käigus suurendada või vähendada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, endine komisjoni ajutine ametnik, töötas 16. septembrist 2004 kuni 15. septembrini 2009 lepingu alusel, mis nägi ette 6-kuulise katseaja vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 14. Pärast esimest negatiivset hindamisaruannet, katseaja pikendamist kuue kuu võrra ja teist negatiivset hindamisaruannet lõpetas kostja nimetatud lepingu.

Esitatud hagis toob hageja välja, et kostja on teinud ilmseid kaalutlusvigu. Samuti on kostja rikkunud üldpõhimõtteid, mis tagavad õiguse väärikusele ja kaitsele, ning teinud mittevajalikke kriitilisi märkusi.

____________