Language of document :

Beroep ingesteld op 10 maart 2006 - Lofaro tegen Commissie

(Zaak F-27/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Alessandro Lofaro (Brussel, België) (vertegenwoordiger: J.-L. Laffineur, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

het besluit van 6 juni 2005 om de stageperiode van verzoeker met zes maanden te verlengen, het besluit van 28 september 2005 om hem aan het einde van deze periode te ontslaan, en de stagerapporten waarop deze twee besluiten zijn gebaseerd, nietig te verklaren;

voorzover nodig, het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegde gezag (TAOBG) van 23 november 2005, waarbij verzoekers klacht is verworpen, nietig te verklaren;

verweerster te veroordelen tot betaling aan verzoeker van een vergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade, naar billijkheid geraamd op respectievelijk 85 473 euro en 50 000 euro, onder voorbehoud van verhoging of verlaging in de loop van het geding;

de Commissie te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, een gewezen tijdelijk functionaris van de Commissie, was aangeworven voor de periode van 16 september 2004 tot 15 september 2009, op basis van een overeenkomst die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (RAP) voorzag in een stageperiode van zes maanden. Na een eerste negatief beoordelingsrapport, een verlenging van de stage met zes maanden en een tweede negatief beoordelingsrapport heeft verweerster de overeenkomst beëindigd.

Volgens verzoeker heeft verweerster kennelijke beoordelingsfouten begaan. Zij heeft ook het algemene beginsel van bescherming van de waardigheid en de rechten van de verdediging geschonden en overbodige kritiek gegeven.

____________