Language of document :

Žaloba podaná 24. februára 2006 - FLSmidth/Komisia

(Vec T-65/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Dánsko) (v zastúpení: J.-E. Svensson, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie č. K(2005)4634 z 30. novembra 2005 týkajúce sa konania podľa článku 81 ES v prípade COMP/F/38.354 - Priemyselné vrecia, v rozsahu, v akom sa týka žalobcu,

subsidiárne, stanoviť pokutu, ktorú je žalobca povinný spoločne a nerozdielne zaplatiť podľa článku 2 uvedeného rozhodnutia na 0 eur v rozsahu, v akom sa to týka žalobcu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa napadnutého rozhodnutia Komisia zistila, že žalobca porušil článok 81 ES tým, že sa zúčastnil na viacerých dohodách a zosúladených postupoch odvetví priemyselných plastikových vriec v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Holandsku a Španielsku, ktoré pozostávali z určovania ceny, stanovenia spoločných modelov výpočtu ceny, rozdelenia trhu a prideľovania predajných kvót, rozdelenia odberateľov, dohôd a objednávok, zosúladených ponúk ako odpovedí na verejné obstarávanie a výmeny individualizovaných informácií.

Porušenie zo strany žalobcu sa týkalo konania inej spoločnosti, Troplast Wittenheim SA ("TW"), ktorá bola založená na účel účasti v dotknutom karteli. Ďalšia spoločnosť FLS Plast, vo vzťahu ku ktorej bol žalobca holdingom, vlastnila podiel na spoločnosti TW a počas väčšej časti obdobia, za ktorý je žalobca povinný zaplatiť pokutu, bola TW 100 % dcérskou spoločnosťou FLS Plast. Pokuta bola uložená TW a žalobca spolu s FLS Plast sú spoločne a nerozdielne zodpovední za časť tejto pokuty.

Na podporu svojej žaloby žalobca predovšetkým tvrdí, že Komisia správne neuplatnila test zodpovednosti materskej spoločnosti, pretože nepredložila dôkazy o tom, že v súvislosti so žalobcom existovali skutočnosti, ktoré by podporovali predpoklad o vplyve materskej spoločnosti na TW. Žalobca tiež tvrdí, že Komisia v každom prípade neuplatnila správny právny test, keďže na situáciu, ako je tá vo veci samej, kde sa podľa Komisie účasť TW v karteli začala dlho pred jej akvizíciou zo strany žalobcovej dcérskej spoločnosti a táto účasť pokračovala dlho po jej predaji, sa uplatňujú prísnejšie kritériá. Žalobca sa v každom prípade domnieva, že preukázal, že TW o svojom konaní na trhu rozhodla nezávisle a nevykonávala pokyny žalobcu.

Žalobca tiež tvrdí, že skutočnosť, že mu bola pripísaná zodpovednosť, je diskriminačná, neprimeraná a svojvoľná, pretože pri žiadnej zo skupín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, nebola zodpovednosť pripísaná konajúcej dcérskej spoločnosti, materskej spoločnosti a materskej spoločnosti materskej spoločnosti, ako tomu bolo v prípade TW a žalobcu. Okrem toho, aj keď TW predtým patrila do inej skupiny, Komisia nepripísala žiadnu zodpovednosť za účasť TW na karteli žiadnemu z členov tejto skupiny. Nakoniec, zodpovednosť pripísaná žalobcovi je neprimeraná, keďže žalobca je povinný zaplatiť 85,7 % pokuty uloženej TW, hoci mal v tejto spoločnosti podiel len počas 8 rokov z celkových 20, v rámci ktorých bola spoločnosť údajne členom kartelu.

Žalobca sa tiež dovoláva naposledy uvedených tvrdení v súvislosti so svojim subsidiárnym návrhom, aby mu uložená pokuta bola znížená. Ďalej tvrdí, že pokuta, ktorá mu bola uložená, je neprimerane vysoká, keďže Komisia nestanovila žalobcovi samostatnú základnú sumu pokuty berúc do úvahy absenciu jeho zodpovednosti. Tiež uvádza, že Komisia sa dopustila právnej chyby tým, že nevzala do úvahy určité poľahčujúce okolnosti v jeho prospech.

Nakoniec žalobca tvrdí, že Komisia sa dopustila ďalších právnych chýb tým, že TW pripísala zodpovednosť za obdobie od roku 1982 do roku 1988; uložila tejto spoločnosti pokutu, ktorá je neprimeraná, neprimerane vysoká a prekračuje 10 % maximálneho obratu; a neuplatnila na žalobcovi ako vedľajšom zodpovednom zhovievavosť, ktorá bola preukázaná hlavnému zodpovednému TW alebo mu aspoň nepriznala nezávislé zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti.

____________