Language of document :

Talan väckt den 24 februari 2006 - FLSmidth mot kommissionen

(mål T-65/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: FLSmidth & Co A/S (Valby, Danmark) (ombud: advokaten J.-E. Svensson)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

i första hand ogiltigförklara kommissionens beslut nr K(2005) 4634 av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt 81 EG i ärende COMP/F/38.354 - Industrisäckar, i den del det berör sökanden,

i andra hand fastställa det bötesbelopp som sökanden enligt artikel 2 i ovannämnda beslut är solidariskt ansvarig för att betala till 0 euro, i den del det berör sökanden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom det ifrågasatta beslutet fann kommissionen att sökanden hade åsidosatt artikel 81 EG genom att medverka i ett system av avtal och samordnade förfaranden inom sektorn för industrisäckar av plast, som har fått effekter i Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna och Spanien, och som har bestått i fastställande av priser och gemensamma prisberäkningsmodeller, uppdelning av marknader och fördelning av försäljningskvoter, fördelning av kunder, avtal och order, avgivande av samordnade anbud som svar på vissa anbudsinfordringar och utbyte av särskild information.

Sökandens överträdelse är knuten till ett annat företags, Trioplast Wittenheim SA (nedan kallat TW), agerande, vilket befanns ha medverkat i kartellen i fråga. Ett annat företag, FLS Plast, för vilket sökanden var holdingbolag, hade ägt andelar i TW och, under huvuddelen av den period för vilken sökanden hållits ansvarig, var TW FLS Plasts helägda dotterbolag. TW ålades böter, och sökanden och FLS Plast gjordes solidariskt betalningsansvariga för en del av böterna.

Till stöd för sin talan hävdar sökanden först av allt att kommissionen inte på ett riktigt sätt har tillämpat kriterierna för att ett moderbolag skall vara ansvarigt, eftersom den inte har visat att det förelåg omständigheter beträffande sökanden vilka stödjer en presumtion för att sökanden hade ett moderbolags inflytande över TW. Sökanden hävdar också att kommissionen i varje fall inte har tillämpat de korrekta rättsliga kriterierna, eftersom mer strikta kriterier är tillämpliga i en situation som den förevarande, där TW enligt kommissionen inledde sin medverkan i kartellen långt innan det förvärvades av sökandens dotterbolag och fortsatte att medverka efter överlåtelsen. I varje fall anser sökanden att den har visat att TW självständigt beslutade om dess beteende på marknaden och inte följde instruktioner som gavs av sökanden.

Sökanden hävdar också att det är diskriminerande, oproportionerligt och godtyckligt att tillskriva sökanden ansvar för överträdelsen, eftersom ansvar inte har tillskrivits det operativa dotterbolaget, moderbolaget och moderbolagets moderbolag inom någon av de andra koncernerna som omfattas av beslutet, vilket har skett i fallet med TW och sökanden. Trots att TW tidigare tillhörde en annan koncern, har kommissionen inte tillskrivit någon annan medlem av denna koncern ansvar för TW:s medverkan i kartellen. Slutligen är ansvaret som tillskrivits sökanden oproportionerligt, eftersom sökanden har hållits ansvarig för 85,7 procent av det bötesbelopp som ålagts TW fastän den endast ägde aktier i bolaget under 8 år av de totalt 20 år som det senare antas ha varit inblandat i kartellen.

Sökanden åberopar också de senare argumenten till stöd för sitt andrahandsyrkande att det ålagda bötesbeloppet skall sättas ned. Sökanden gör vidare gällande att de ålagda böterna är orimligt höga, eftersom kommissionen har underlåtit att fastställa ett separat grundbelopp för sökanden med hänsyn tagen till att sökanden är utan skuld. Sökanden hävdar också att kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte beakta vissa förmildrande omständigheter som talar till sökandens fördel.

Slutligen hävdar sökanden att kommissionen har gjort sig skyldig till andra fall av felaktig rättstillämpning, genom att tillskriva TW ansvar för perioden år 1982 till år 1988 och ålägga den senare böter som är oproportionerliga, orimligt höga och överskrider taket på 10 procent av företagets omsättning, och genom att inte låta sökanden, som bär ett underordnat ansvar, få del av den nedsättning som beviljats den som bär huvudansvaret, TW, eller åtminstone medge en oberoende nedsättning av böterna enligt meddelandet om samarbete.

____________