Language of document :

Žaloba podaná dne 17. března 2006 - Sequeira Wandschneider v. Komise

(Věc F-28/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paulo Sequeira Wandschneider (Brusel, Belgie) (zástupci: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu o služebním postupu (HZSP) žalobce týkající se referenčního období ode dne 1. ledna 2004 do dne 31. prosince 2004;

pokud se to ukáže potřebným, zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti, kterou žalobce podal dne 5. září 2005;

uložit žalované zaplatit náhradu škody a úroky za utrpěnou morální a materiální újmu posouzenou ex aequo et bono na 5000 eur s výhradou jejího zvýšení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který je úředníkem Komise pověřeným zejména vedením šetření v oblasti dumpingových praktik zpochybňuje platnost své HZSP pro hodnotící období 2004.

Ve své žalobě tvrdí, že jeho nadřízení mu přidělili nižší známky, než si zasloužil, a to z důvodu, že odmítl v rámci svého šetření zvýhodnit zájem průmyslu Společenství.

Dále uplatňuje, že řízení, které vedlo k vyhotovení jeho HZSP porušilo článek 43 služebního řádu, obecná prováděcí ustanovení k tomuto článku, příručku pro hodnocení, jakož i vnitřní nařízení smíšeného výboru pro vypracovávání posudků. Žalovaná rovněž porušila právo žalobce na obhajobu, jakož i jeho právo na účinný opravný prostředek.

Žalobce se jednak domnívá, že jeho HZSP je stižena zjevně nesprávným posouzením, jakož i neuvedením odůvodnění a jednak, že žalovaná porušila povinnost péče a řádné správy.

Konečně se žalobce dovolává zneužití pravomoci v rozsahu, v němž je jeho hodnocení na nedostatečné úrovni pouze prostředkem pokusu vyloučit ho z jeho místa vyšetřovatele.

____________