Language of document :

17. märtsil 2006 esitatud hagi - Sequeira Wandschneider versus komisjon

(Kohtuasi F-28/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paulo Sequeira Wandschneider (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja C. Ronzi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja karjääriarengu aruanne, mis käsitleb ajavahemikku 1. jaanuar 2004 - 31. detsember 2004;

vajadusel tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 5. septembril 2005 esitatud kaebus;

mõista kostjalt välja mittevaraline ja varaline kahju, arvutatuna ex aequo et bono põhimõttel, õigusega tõsta seda kuni 5000 euroni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, komisjoni ametnik, kelle ametiülesandeks on eelkõige uurimine dumpingualase tegevuse valdkonnas, vaidlustab oma karjääriarengu aruande 2004. aasta hindamise kohta.

Ta väidab oma hagis, et tema juhtkond andis talle madalamaid hindeid, kui ta vääris, kuna ta oli oma uurimistes keeldunud eelistamast ühenduse tööstuse huve.

Ta väidab seejärel, et tema karjääriaruande koostamise menetlus ei vastanud personalieeskirjade artiklile 43, nimetatud artikli üldistele rakendussätetele, hindamisjuhendile ja hindamiskomitee kodukorrale. Kostja rikkus seeläbi hageja kaitseõigust ning tema õigust tõhusale apellatsioonimenetlusele.

Hageja leiab ühelt poolt, et tema karjääriarengu aruanne sisaldab ilmseid kaalutlusvigu ja on põhjendamata, ning teiselt poolt, et kostja on rikkunud hoolitsemiskohustust ja hea halduse tava.

Lõpetuseks viitab hageja võimu kuritarvitamisele, kuna temale antud mitterahuldav hinnang on vaid vahend, et üritada teda uurija ametikohalt eemaldada.

____________