Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2006 r. - Sequeira Wandschneider przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: G. Vandersanden i C. Ronzi, avocats ]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;

o ile okaże się to konieczne uchylenie decyzji oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w dniu 5 września 2005 r.;

zasądzenie od pozwanej tytułem odszkodowania za szkodę oraz zadośćuczynienia za krzywdę kwoty 5 000 EUR oszacowanej ex aequo et bono na z zastrzeżeniem jej powiększenia;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji odpowiedzialny za prowadzenie postępowań dotyczących dumpingu kwestionuje ważność dotyczącego go sprawozdania w postępowaniu w sprawie oceny za rok 2004.

W swej skardze twierdzi, że jego zwierzchnik dał mu oceny niższe niż na to zasługiwał z powodu odmowy przez niego uprzywilejowania w trakcie postępowań interesów przemysłu wspólnotowego.

Następnie podnosi, że postępowanie prowadzące do sporządzenia dotyczącego go sprawozdania naruszało art. 43 regulaminu pracowniczego, ogólne przepisy wykonawcze do tego artykułu, przewodnik ws. oceny oraz regulamin wewnętrzny wspólnego komitetu ds. ocen. Strona pozwana naruszyła jego zdaniem także prawo skarżącego do obrony, a także jego prawo do rzeczywistego postępowania odwoławczego.

Skarżący ocenia, że dotyczące go sprawozdanie dotknięte jest oczywistym błędem w ocenie oraz brakiem uzasadnienia, a także że pozwana naruszyła obowiązek staranności i dobrej administracji.

Skarżący podnosi wreszcie nadużycie władzy w zakresie w jakim ocenienie go na poziomie niesatysfakcjonującym jest jedynie usiłowaniem odsunięcia go od stanowiska prowadzącego dochodzenie.

____________