Language of document :

Beroep ingesteld op 13 maart 2006 - Arnaldos Rosauro e.a. tegen Commissie

(Zaak F-29/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Andres Arnaldos Rosauro en anderen (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Jaume, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers

nietig te verklaren de besluiten tot aanstelling van verzoekers, alsmede de salarisstroken die zij hebben ontvangen sedert hun overgang van categorie C naar categorie B, voorzover zij daarbij worden aangesteld in rang B*3/B*4 en hun basissalaris van voor die overgang door de toepassing van een vermenigvuldigingsfactor wordt gehandhaafd;

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om de bevorderingspunten ("rugzak") van verzoekers naar aanleiding van hun overgang van categorie C naar categorie B te schrappen;

het TABG te wijzen op de gevolgen van deze nietigverklaringen, namelijk met terugwerkende kracht tot de dag van hun overgang van categorie C naar categorie B: 1) verzoekers krachtens artikel 2 van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut aan te stellen in rang B*5/B*6, 2) het basissalaris waarop zij krachtens artikel 2, lid 2, van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut recht hebben, toe te passen zonder vermenigvuldigingsfactor, 3) na hun overgang naar categorie B de meritepunten en de overgangspunten die zij hebben verzameld toen zij in dienst waren in categorie C te handhaven;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers zijn allen geslaagd voor intern vergelijkend onderzoek voor overgang naar een hogere categorie COM/PB/04, waarvan de aankondiging is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van het nieuwe Ambtenarenstatuut. Na deze datum zijn zij door verweerster aangesteld in de hogere categorie, zonder dat dit evenwel, ten gevolge van de toepassing van een vermenigvuldigingsfactor, een hogere bezoldiging heeft opgeleverd. Bovendien zijn hun bevorderingspunten tot nul teruggebracht.

In hun verzoekschrift voeren verzoekers drie grieven aan. Het eerste stelt dat hun aanstelling in rang B*3/B*4 onwettig is, nu de in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek genoemde rangen overeenstemmen met de rangen B*5/B*6, overeenkomstig artikel 2 van bijlage XIII bij het Ambtenarenstatuut.

Met hun tweede grief stellen verzoekers dat de toepassing van een vermenigvuldigingsfactor op hun bezoldiging in strijd is met het Ambtenarenstatuut, dat geenszins bepaalt dat in casu een dergelijke factor moet worden toegepast, en met het discriminatieverbod, het vertrouwensbeginsel en het beginsel van de verkregen rechten.

Met hun derde grief stellen verzoekers ten slotte dat de schrapping van hun bevorderingspunten in strijd is met de geest van artikel 45 bis van het Ambtenarenstatuut en van artikel 5 van bijlage XIII daarbij, en met het beginsel van gelijke behandeling.

____________