Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2006 r. - Arnaldos Rosauro i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Andres Arnaldos Rosauro i inni [przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o powołaniu skarżących wraz z informacjami o wynagrodzeniu, jakie otrzymywali od dnia przeniesienia z kategorii C do kategorii B w zakresie, w jakim zostali powołani do grupy zaszeregowania B*3/B*4, a zachowali wynagrodzenie podstawowe sprzed zmiany kategorii przez zastosowanie współczynnika mnożącego;

uchylenie decyzji organu powołującego o anulowaniu punktów dla celów awansu ("dorobek punktowy") skarżących w związku z ich przeniesieniem z kategorii C do kategorii B;

wskazanie organowi powołującemu skutków uchylenia, tzn. ze skutkiem wstecznym od dnia ich przeniesieniem z kategorii C do kategorii B: 1) powołania skarżących do grupy zaszeregowania B*5/B*6 przy zastosowaniu art. 2 załącznika XIII regulaminu pracowniczego, 2) przyznania im wynagrodzenia, do którego mają prawo na podstawie art. 2 ust. 2 załącznika XIII regulaminu pracowniczego bez czynnika mnożącego, 3) zachowanie, po przeniesieniu do kategorii B, punktów za zasługi oraz punktów z tytułu przeniesienia, które zgromadzili pracując na stanowiskach kategorii C.

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący są laureatami konkursu wewnętrznego zmiany kategorii COM/PB/04, ogłoszenie o którym zostało opublikowane przed datą wejścia w życie nowego regulaminu pracowniczego. Po tej dacie pozwana powołała ich do służby w wyższej kategorii, co nie oznaczało jednakże podwyższenia ich wynagrodzenia, a to w związku z zastosowaniem współczynnika mnożącego. Ponadto ich punkty dla celów awansu zostały sprowadzone do zera.

W swojej skardze skarżący podnoszą trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy bezprawności ich powołania do grupy zaszeregowania B*3/B*4, gdyż odpowiednikami grup zaszeregowania wymienionych w ogłoszeniu o konkursie są grupy B*5/B*6, zgodnie z art. 2 załącznika XIII regulaminu pracowniczego.

Jeśli chodzi o drugi zarzut, skarżący podnoszą, że zastosowanie do ich wynagrodzenia współczynnika mnożącego jest sprzeczne po pierwsze z regulaminem pracowniczym, który w żaden sposób nie wspomina o zastosowaniu takiego współczynnika w takiej sytuacji oraz po drugie z zasadą niedyskryminacji, zasadą poszanowania uzasadnionych oczekiwań, jak również zasadą praw nabytych.

Wreszcie odnośnie do trzeciego zarzutu, skarżący podnoszą, iż anulowanie ich punktów dla celów awansu jest sprzeczne z duchem art. 45 a regulaminu pracowniczego oraz art. 5 załącznika XIII regulaminu pracowniczego, jak również z zasadą równości traktowania.

____________