Language of document :

Žaloba podaná 13. marca 2006 - Arnaldos Rosauro a i./Komisia

(Vec F-29/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Andres Arnaldos Rosauro a iní (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o menovaní žalobcov prijaté spolu s výplatnými páskami, ktoré žalobcovia prevzali ku dňu prechodu z kategórie C do kategórie B, v rozsahu, v ktorom boli menovaní do platovej triedy B*3/B*4 a výška ich základného platu zostala v dôsledku uplatnenia násobného koeficientu rovnaká ako pred zmenou kategórie,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým sa žalobcom rušia body pre povýšenie z dôvodu ich prechodu z kategórie C do kategórie B,

oznámiť menovaciemu orgánu účinky uvedeného zrušenia, konkrétne so spätnou účinnosťou ku dňu ich prechodu z kategórie C do kategórie B: 1. menovať žalobcov do platovej triedy B*5/B*6 podľa článku 2 prílohy XIII služobného poriadku; 2. priznať im základný plat, na ktorý majú nárok na základe článku 2 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku bez násobného koeficientu; 3. zachovať po prechode do kategórie B body za zásluhy a body za prechod, ktoré nazbierali v priebehu služby v kategórii C,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Obaja žalobcovia sú úspešnými uchádzačmi vnútorného výberového konania na postup do kategórie COM/PB/04, ktorého oznámenie bolo uverejnené pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku. Po tomto dátume ich žalovaná menovala do vyššej kategórie, avšak bez toho, aby to zahŕňalo zvýšenie platu, a to v dôsledku uplatnenia násobného koeficientu. Okrem toho sa body pre ich povýšenie stanovili na nulu.

V žalobe žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody, z ktorých v rámci prvého uplatňujú protiprávnosť ich menovania do platovej triedy B*3/B*4, pretože podľa článku 2 prílohy XIII služobného poriadku zodpovedajú platové triedy uvedené v oznámení o výberovom konaní platovým triedam B*5/B*6.

Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, žalobcovia uvádzajú, že uplatnenie násobného koeficientu na ich plat je v rozpore na jednej strane so služobným poriadkom, ktorý nikde nestanovuje uplatnenie takéhoto koeficientu, a na strane druhej so zásadou nediskriminácie, zásadou rešpektovania legitimného očakávania, ako aj so zásadou ochrany získaných práv.

Napokon pokiaľ ide o tretí žalobný dôvod, žalobcovia tvrdia, že zrušenie bodov pre ich povýšenie je v rozpore s účelom článku 45a služobného poriadku a článku 5 prílohy XIII služobného poriadku, ako aj so zásadou rovnosti zaobchádzania.

____________